Jak mają być prowadzone kolejki dla wizyt fizjoterapeutycznych?

Rozporządzenie z dnia 6 listopada 2013 r w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2019 r. nie wprowadza zmian w przepisach regulujących zasady prowadzenia list osób oczekujących na świadczenia fizjoterapeutyczne.   Zgodnie z § 12 ust. 10 zarządzenia nr 183/2019/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie określenia […]

Czytaj dalej

Co powinna zawierać informacja zwrotna do lekarza kierującego?

Nie ma wzoru „druku”, na którym świadczeniodawca realizujący skierowanie winien przekazać informację do lekarza kierującego. Prawodawca określił natomiast, że informacja taka powinna zawierać dane o sposobie oraz efektach cyklu zabiegów dopuszczając możliwość ich przekazania do lekarza kierującego w postaci papierowej albo elektronicznej, którą dołącza do dokumentacji medycznej. Istnieje możliwość przekazania tej informacji bezpośrednio albo za […]

Czytaj dalej

Co zrobić, gdy przychodzi pacjent ze skierowaniem na konkretne zabiegi od lekarza niebędącego specjalistą w dziedzinie rehabilitacji medycznej lub rehabilitacji w chorobach narządów ruchu?

Zgodnie z wprowadzoną zmianą przepisów zniesiono, w przypadku świadczeń fizjoterapii ambulatoryjnej oraz fizjoterapii domowej obligatoryjność wskazania w skierowaniu: opisu dysfunkcji narządu ruchu, deficytu neurologicznego lub innej przyczyny kierowania na rehabilitację oraz zleconych zabiegów fizjoterapeutycznych wraz z określeniem okolicy ciała, ewentualnej strony (prawa, lewa) oraz liczby poszczególnych zabiegów w cyklu. Co do zasady skierowania nie powinny […]

Czytaj dalej

Nie posiadam umowy wolontariackiej. Co teraz?

– Co jeśli nie podpisałem umowy wolontariackiej, a byłem wolontariuszem? Czy na podstawie zaświadczenia – liczy mi się ten czas do stażu zawodowego? Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw doprecyzowała, że fizjoterapeuta może wykonywać zawód także w ramach wolontariatu. Celem udokumentowania takiej formy wykonywania zawodu […]

Czytaj dalej

Wolontariat + praca zawodowa w innym miejscu

Czy jeśli jestem wolontariuszem jako fizjoterapeuta, a zawodowo zajmuję się czymś innym to czy okres wolontariatu liczy się do stażu zawodowego? Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw doprecyzowała, że fizjoterapeuta może wykonywać zawód także w ramach wolontariatu. Brak jest natomiast regulacji, w jakim wymiarze jest […]

Czytaj dalej

Kiedy osiągnę samodzielność zawodową?

– Kiedy osiągnę samodzielność zawodową i co to oznacza? – Czy po przepracowaniu odpowiedniego okresu muszę to zgłosić do KIF, czy z dnia na dzień dostałem nowe kompetencje i pracuje na nowych zasadach? Zgodnie z art. 4 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U z. 2022 r. […]

Czytaj dalej

Komu podlega fizjoterapeuta w placówkach typu ZOL?

Placówki typu ZOL są podmiotami leczniczymi, a więc mają do nich zastosowanie przepisy dotyczące podmiotów leczniczych. Odpowiedzialność za zarządzanie podmiotem leczniczym ponosi kierownik (w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej). W ustawie o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2018 r. poz. 505, z późn. zm.) brak jest przepisu, z którego wynikałby obowiązek koordynacji zadań fizjoterapeutów wyłącznie […]

Czytaj dalej

Konsekwencje niespełnienia Ciągłego Doskonalenia Zawodowego

Jakie konsekwencje poniesie fizjoterapeuta w razie niespełnienia Ciągłego Doskonalenia Zawodowego? W obecnym stanie prawnym  ustawa o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2018 r. poz. 505, z późn. zm.) nie przewiduje obowiązku doskonalenia zawodowego. Ciągłe Doskonalenie Zawodowe jest fakultatywne, a więc fizjoterapeuta nie poniesie konsekwencji w ramach odpowiedzialności zawodowej w przypadku niespełnienia CDZ. Niemniej jednak Krajowa Rada […]

Czytaj dalej

Czy będziemy mogli wypisywać skierowania?

W przepisach prawa brak jest szczegółowych regulacji na temat skierowań wystawianych przez fizjoterapeutów. Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2018 r. poz. 505, z późn. zm.) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw w art. […]

Czytaj dalej

Czy mogę zatrudniać ludzi bez PWZFz do innych zadań?

Prowadzę jednoosobowa działalność i mam kilka kodów PKD (w tym usługi fizjoterapeutyczne). Czy mogę zatrudniać ludzi, którzy zajmują się innymi działkami mojej działalności i nie są fizjoterapeutami? Zgodnie z zasadą swobody działalności gospodarczej nie ma przeszkód, aby przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zatrudniał osoby specjalizujące się w innych dziedzinach. Należy jednak pamiętać, że działalność lecznicza, […]

Czytaj dalej