Rejestr Praktyk Zawodowych Fizjoterapeutów jak dokonać wpisu?

Rejestr Praktyk Zawodowych Fizjoterapeutów – jak dokonać wpisu? Rejestracja praktyki zawodowej odbywa się za pośrednictwem strony: https://rpwdl.csioz.gov.pl/ Zapraszamy do zapoznania się z serią artykułów, które pomogą Państwu zarejestrować praktykę zawodową: Materiały do pobrania: Jakie wymagania powinien spełniać fizjoterapeuta aby zarejestrować praktykę fizjoterapeutyczną? Rejestracja praktyki zawodowej w 4 krokach. Krok 1 – zakładanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego […]

Czytaj dalej

Komunikat w sprawie ubezpieczenia OC

Informujemy, że do dnia dzisiejszego nie zostało wydane przez Ministra Finansów nowe rozporządzenie na podstawie art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219) określające szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego oraz minimalną sumę gwarancyjną m.in. praktyk zawodowych fizjoterapeutów. Z informacji uzyskanych w […]

Czytaj dalej

Komunikat dotyczący wymogów dla prowadzenia praktyk zawodowych fizjoterapeutów

W dniu 29 marca 2019 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Rozporządzenie to określa szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Odnosi się ono także do praktyk zawodowych fizjoterapeutów. Wymagania te stanowią jeden z warunków koniecznych […]

Czytaj dalej

Stanowisko KRF w sprawie zatrudniania dodatkowych osób w przypadku wykonywania praktyk zawodowych fizjoterapeutów

Stanowisko KRF w sprawie zatrudniania dodatkowych osób w przypadku wykonywania praktyk zawodowych fizjoterapeutów Biorąc pod uwagę fakt, że ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2019 r. w art. 5 ust. 2 pkt 3 wprowadziła możliwość prowadzenia działalności leczniczej przez fizjoterapeutów w formie jednoosobowej działalności […]

Czytaj dalej

Obowiązkowe ubezpieczenie OC

Co to jest OC? OC to odpowiedzialność cywilna. Jeśli popełnisz błąd w sztuce i sąd uzna, że jesteś winny wyrządzenia szkody, to będziesz zobowiązany ją naprawić. W zależności od wyroku sądu będziesz musiał naprawić szkodę, wypłacając odszkodowanie (np. koszt operacji, protez, ortez czy leków), często też zadośćuczynienie (za ból i cierpienie pacjenta), a nawet rentę […]

Czytaj dalej

Praktyka fizjoterapeutyczna a obniżony podatek lokalowy

Czy prowadząc indywidualną praktykę fizjoterapeutyczną we własnym lokalu będzie obowiązywała mnie obniżona kwota podatku lokalowe dla działalności leczniczej? Art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445, z późn. zm.) stanowi, że rada gminy, w drodze uchwały, określa […]

Czytaj dalej

Jakie zmiany niesie nowelizacja ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw?

W dniu 28 listopada 2018 r. została ogłoszona w Dzienniku Ustaw ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2219), zwana dalej ,,ustawą nowelizującą”. Ustawa nowelizująca uwzględnia postulaty zgłaszane przez samorząd zawodowy fizjoterapeutów, w szczególności zawarte w uchwale Krajowej Rady Fizjoterapeutów z dnia […]

Czytaj dalej

Jakie formy praktyk zawodowych przewiduje ustawa?

Ustawa nowelizująca wprowadziła następujące formy praktyk zawodowych dla fizjoterapeutów: jednoosobowa działalność gospodarcza jako indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna (tzw. praktyka gabinetowa), jednoosobowa działalność gospodarcza jako indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna wyłącznie w miejscu wezwania, jednoosobowa działalność gospodarcza jako indywidualna praktyka wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład, spółka cywilna, spółka jawna albo spółka […]

Czytaj dalej

Jakie warunki trzeba spełnić?

Zgodnie z przepisami ustawy nowelizującej praktyki zawodowe podlegają wpisowi do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego na zasadach analogicznych jak praktyki zawodowe pielęgniarek i położnych. Organem prowadzącym rejestr jest Krajowa Rada Fizjoterapeutów, która wydaje decyzje w sprawach odmowy wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, odmowy jego zmiany i wykreślenia wpisu. Organem wyższego stopnia w […]

Czytaj dalej

Od kiedy będzie możliwa rejestracja praktyki zawodowej ?

Od dnia 2 kwietnia 2019 r. istnieje możliwość rejestracji praktyk zawodowych fizjoterapeutów, przy czym do dnia 31 października 2019 r. będzie obowiązywał okres przejściowy. Po tym dniu będzie istniał bezwzględny obowiązek uzyskania wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą czy to podmiotu leczniczego, czy też praktyki zawodowej w celu prowadzenia działalności leczniczej przez fizjoterapeutów. Brak […]

Czytaj dalej