Rejestr Praktyk Zawodowych Fizjoterapeutów jak dokonać wpisu?

Rejestr Praktyk Zawodowych Fizjoterapeutów – jak dokonać wpisu? Rejestracja praktyki zawodowej odbywa się za pośrednictwem strony: https://rpwdl.csioz.gov.pl/ Dane kontaktowe administratora technicznego Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Telefon kontaktowy: 19 457 e-mail: rpwdl@csioz.gov.pl Zapraszamy do zapoznania się z serią artykułów, które pomogą Państwu zarejestrować praktykę zawodową: Materiały do pobrania: Jakie wymagania powinien spełniać fizjoterapeuta aby zarejestrować […]

Czytaj dalej

Komunikat dotyczący wymogów dla prowadzenia praktyk zawodowych fizjoterapeutów

W dniu 29 marca 2019 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Rozporządzenie to określa szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Odnosi się ono także do praktyk zawodowych fizjoterapeutów. Wymagania te stanowią jeden z warunków koniecznych […]

Czytaj dalej

Uchwała nr 372/I KRF w sprawie rekomendacji regulaminu organizacyjnego praktyki fizjoterapeutycznej

W dniu 9 kwietnia 2019 r. Krajowa Rada Fizjoterapeutów podjęła uchwałę 372/I KRF w sprawie rekomendacji regulaminu organizacyjnego praktyki fizjoterapeutycznej. Krajowa Rada Fizjoterapeutów rekomenduje stosowanie regulaminu organizacyjnego praktyki fizjoterapeutycznej zgodnego z wzorem określonym w załączniku do uchwały. Dokument przedstawia zakres podstawowy, który powinien zostać rozwinięty i dostosowany do określonej praktyki zawodowej.

Czytaj dalej

Stanowisko KRF w sprawie zatrudniania dodatkowych osób w przypadku wykonywania praktyk zawodowych fizjoterapeutów

Stanowisko KRF w sprawie zatrudniania dodatkowych osób w przypadku wykonywania praktyk zawodowych fizjoterapeutów Biorąc pod uwagę fakt, że ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2019 r. w art. 5 ust. 2 pkt 3 wprowadziła możliwość prowadzenia działalności leczniczej przez fizjoterapeutów w formie jednoosobowej działalności […]

Czytaj dalej

Obowiązkowe ubezpieczenie OC

Co to jest OC? OC to odpowiedzialność cywilna. Jeśli popełnisz błąd w sztuce i sąd uzna, że jesteś winny wyrządzenia szkody, to będziesz zobowiązany ją naprawić. W zależności od wyroku sądu będziesz musiał naprawić szkodę, wypłacając odszkodowanie (np. koszt operacji, protez, ortez czy leków), często też zadośćuczynienie (za ból i cierpienie pacjenta), a nawet rentę […]

Czytaj dalej

Praktyka fizjoterapeutyczna a obniżony podatek lokalowy

Czy prowadząc indywidualną praktykę fizjoterapeutyczną we własnym lokalu będzie obowiązywała mnie obniżona kwota podatku lokalowe dla działalności leczniczej? Art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445, z późn. zm.) stanowi, że rada gminy, w drodze uchwały, określa […]

Czytaj dalej

Jakie zmiany niesie nowelizacja ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw?

W dniu 28 listopada 2018 r. została ogłoszona w Dzienniku Ustaw ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2219), zwana dalej ,,ustawą nowelizującą”. Ustawa nowelizująca uwzględnia postulaty zgłaszane przez samorząd zawodowy fizjoterapeutów, w szczególności zawarte w uchwale Krajowej Rady Fizjoterapeutów z dnia […]

Czytaj dalej

Jakie formy praktyk zawodowych przewiduje ustawa?

Ustawa nowelizująca wprowadziła następujące formy praktyk zawodowych dla fizjoterapeutów: jednoosobowa działalność gospodarcza jako indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna (tzw. praktyka gabinetowa), jednoosobowa działalność gospodarcza jako indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna wyłącznie w miejscu wezwania, jednoosobowa działalność gospodarcza jako indywidualna praktyka wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład, spółka cywilna, spółka jawna albo spółka […]

Czytaj dalej

Jakie warunki trzeba spełnić?

Zgodnie z przepisami ustawy nowelizującej praktyki zawodowe podlegają wpisowi do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego na zasadach analogicznych jak praktyki zawodowe pielęgniarek i położnych. Organem prowadzącym rejestr jest Krajowa Rada Fizjoterapeutów, która wydaje decyzje w sprawach odmowy wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, odmowy jego zmiany i wykreślenia wpisu. Organem wyższego stopnia w […]

Czytaj dalej