1. Współpracuję z podmiotem leczniczym i dostaję od pracodawcy zlecenia na wyjazdy do pacjentów. Jaką formę praktyki wybrać? 93 i 95? Czy tylko 93? – Rekomendujemy wybór indywidualnej praktyki fizjoterapeutycznej wyłącznie w zakładzie leczniczym (93).
 2. Kto może zarejestrować grupową praktykę fizjoterapeutyczną? – Grupowa praktyka fizjoterapeutyczna może być zarejestrowana wyłącznie przez fizjoterapeutów. Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w ramach grupowej praktyki fizjoterapeutycznej mogą być udzielane świadczenia zdrowotne wyłącznie przez fizjoterapeutów będących wspólnikami lub partnerami spółki.Warto przy tym pamiętać, że grupowa praktyka fizjoterapeutyczna może być prowadzona w ramach spółki cywilnej, partnerskiej lub jawnej.
 1. Czy muszę mieć wykupione OC przed rejestracją praktyki zawodowej?
  Każdy fizjoterapeuta, który prowadzi działalność gospodarczą, czy to w formie praktyki fizjoterapeutycznej, czy w formie podmiotu leczniczego, musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC Obowiązkowe). Jako podmiot leczniczy fizjoterapeuta potrzebuje wyższych sum ubezpieczenia OC – minimum 75 000 euro na jedno i 350 000 euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Dla praktyki fizjoterapeutycznej jest to minimum 30 000 euro na jedno i 150 000 euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Zakup OC jest warunkiem legalnego rozpoczęcia wykonywania działalności leczniczej. Oznacza to, że najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem takiej działalności fizjoterapeuta musi mieć polisę. Złamanie prawa grozi poważnymi skutkami
 2. Czy wniosek o wpis do rejestru może złożyć w moim imieniu mój pełnomocnik? – Tak, pod warunkiem, że dołączy do wniosku pełnomocnictwo.  Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (lub jego odpisu, wypisu albo kopii) w sprawach z zakresu administracji publicznej podlega opłacie skarbowej.
  Obecnie opłata ta wynosi 17 zł.
  Zgodnie z przepisami opłatę uiszcza się w kasie właściwego organu podatkowego lub na jego rachunek. W przypadku KRF właściwy jest Urząd Dzielnicy Warszawa-Śródmieście (link: https://www.srodmiescie.warszawa.pl/strona-306-oplata_skarbowa.html)”
 3. Czy sanepid musi odebrać lokal indywidualnej praktyki zawodowej? – W przypadku praktyk zawodowych, nie ma obowiązku uzyskania pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego (odbioru SANEPIDU). Fizjoterapeuta oświadcza tylko przy rejestracji, że spełnia wymogi wykonywania działalności leczniczej – spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność lecznicząNa stronie KIF znajduje się również komunikat w tym zakresie: https://kif.info.pl/informacje/komunikat-dotyczacy-wymogow-dla-prowadzenia-praktyk-zawodowych-fizjoterapeutow/
 4. Czym się różni podmiot leczniczy od praktyki zawodowej? – Podmiot leczniczy jest formą prowadzenia działalności przeznaczoną dla bardziej rozbudowanych struktur. Umożliwia zatrudnianie innych osób udzielających świadczeń zdrowotnych oraz prowadzenie działalności w dowolnie wybranej formie prawnej. Podmiot leczniczy może prowadzić każdy przedsiębiorca, nie musi to być wyłącznie osoba wykonująca zawód medyczny. Z natury podmiotu leczniczego wynikają bardziej restrykcyjne wymogi lokalowe oraz wyższe ubezpieczenie OC. Jest to wygodniejsza forma prowadzenia działalności leczniczej w przypadku posiadania kontraktu z NFZ oraz zatrudniania innych pracowników. Założenie podmiotu leczniczego wymaga uzyskania wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez wojewodę.Natomiast specyfika indywidualnej praktyki fizjoterapeutycznej polega na osobistym wykonywaniu zawodu fizjoterapeuty, tj. wykonywaniu zawodu we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. Może ją prowadzić wyłącznie fizjoterapeuta. Grupowa praktyka zawodowa może być prowadzona wyłącznie w formie spółki jawnej, partnerskiej lub cywilnej, a świadczenia zdrowotne mogą być udzielane wyłącznie przez fizjoterapeutów będących wspólnikami lub partnerami spółki. Wymogi odnoszące się do praktyki zawodowej są znacznie mniej restrykcyjne niż te odnoszące się do podmiotu leczniczego – przede wszystkim w zakresie kosztów obowiązkowego ubezpieczenia OC czy wymogów lokalowych. Organem prowadzącym rejestr praktyk fizjoterapeutycznych jest Krajowa Rada Fizjoterapeutów.
 1. Czy osoba posiadająca spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością może zarejestrować grupową praktykę zawodową? – Niestety ustawodawca nie przewidział takiej formy prawnej dla praktyki zawodowej. Grupowa praktyka zawodowa może być prowadzona wyłącznie w formie spółki jawnej, partnerskiej lub cywilnej. Spółka z o.o. może być podmiotem leczniczym.
 2. Jeśli zatrudniam fizjoterapeutów, to czy muszę zakładać praktykę zawodową? – Specyfika indywidualnej praktyki fizjoterapeutycznej polega na osobistym wykonywaniu zawodu fizjoterapeuty tj. wykonywaniu zawodu we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. Stanowisko KRF dotyczące zatrudniania innych osób wykonujących działalność leczniczą dostępne jest pod adresem: https://kif.info.pl/informacje/stanowisko-krf-w-sprawie-zatrudniania-dodatkowych-osob-w-przypadku-wykonywania-praktyk-zawodowych-fizjoterapeutow/
 3. Jestem na urlopie macierzyńskim, czy muszę teraz rejestrować praktykę zawodową? – Oczywiście istnieje możliwość zarejestrowania praktyki w tej chwili ale jeśli na dany moment nie wykonuje się czynności fizjoterapeutycznych, można wstrzymać się z rejestracją do powrotu z urlopu macierzyńskiego. Należy jednak pamiętać, że KIF na wydanie Zaświadczenia o wpisie do Rejestru Praktyk Zawodowych ma 30 dni od daty wpływu kompletnego wniosku.
 4. Wynajmuję gabinet na godziny. Jaką formę praktyki zawodowej wybrać? – Jeżeli świadczenia będą udzielane tylko w tym gabinecie, to właściwym wyborem wydaje się być forma indywidualnej praktyki fizjoterapeutycznej (98).
 5. Czy mogę wybrać wszystkie formy praktyki zawodowej? – Istnieje możliwość wyboru wszystkich trzech form indywidualnej praktyki zawodowej należy jednak pamiętać o tym, żeby wpis odpowiadał stanowi rzeczywistemu.
 6. Za dwa miesiące będę otwierać gabinet. Czy mogę już teraz wpisać go rejestrując praktykę? – Możliwość taka wynika z faktu, że w ramach wniosku wpisuje się datę rozpoczęcia działalności leczniczej – należy wskazać datę zgodną z terminem otwarcia gabinetu.
 7. Mam problem z wpisaniem daty rozpoczęcia działalności. Jaką datę wpisać? – Wybierając datę rozpoczęcia działalności leczniczej należy wybrać datę bieżącą lub przyszłą – w przypadku chęci rozpoczęcia działalności w przyszłości.
 8. Jaki rodzaj praktyki powinienem wybrać jeśli pracuję w dwóch miejscach:
  • W placówce, która świadczy usługi w ramach kontraktu z NFZ
  • Własna działalność w podnajmowanym gabinecie należącym do innego fizjoterapeuty. – W tym przypadku rekomendowanymi formami indywidualnej praktyki zawodowej są indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna (98) oraz indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna wyłącznie w zakładzie leczniczym (93).
 9. Prowadzę podmiot leczniczy. Dodatkowo prowadzę gabinet fizjoterapeutyczny jako jednoosobowa działalność. Czy i  w jaki sposób muszę się zarejestrować jako indywidualna praktyka fizjoterapeutyczny? – Jeżeli gabinet prowadzony jest poza podmiotem leczniczym to jako oddzielna działalność wymaga zarejestrowania – rekomendowana jest forma indywidualnej praktyki fizjoterapeutycznej.
 10. Prowadzę z kolegą gabinet w ramach spółki cywilnej. Chcielibyśmy dokonać rejestru praktyki i z tego tytułu mam pytanie. Czy wpisu do rejestru dokonuje każde z nas, a później podpisujemy umowę czy wystarczy, że my się rejestrujemy określając, iż zawarliśmy umowę spółki cywilnej? – W omawianym przypadku rekomendowane jest najpierw podpisanie umowy spółki, a następnie złożenie wniosku o wpis jako grupowa praktyka fizjoterapeutyczna. Wniosek może złożyć jeden z fizjoterapeutów.

Wszelkie zapytania dotyczące praktyki zawodowej fizjoterapeutycznej należy kierować pod adresem: praktyka.zawodowa@kif.info.pl