Informujemy, że wszystkie praktyki zawodowe mają obowiązek złożenia sprawozdań statystycznych zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. 2022 poz. 459 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 października 2022r. w sprawie Programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2023 (Dz. U. poz. 2453 z późn. zm.).

Dane w postaci elektronicznej należy przekazać poprzez portal sprawozdawczy Centrum e-Zdrowia (w skrócie CEZ), czyli System Statystyki w Ochronie Zdrowia (w skrócie SSOZ) https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/info.html  

Wnioski należy wypełnić według stanu na 31 grudnia 2023 r. odpowiednio

  • MZ-88 i MZ-89 do dnia 10 kwietnia 2024 r.
  • MZ-11 do dnia 29 marca 2024 r.

Pełne informacje o zakresie sprawozdań: https://kif.info.pl/informacje/obowiazek-statystyczny-fizjoterapeutow-2024/

Sankcje

Ustawodawca w art. 56, 57 i 58 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej przewidział nałożenie sankcji w przypadku odmowy wykonania obowiązku statystycznego, przekazania danych statystycznych niezgodnych ze stanem faktycznym oraz po upływie wyznaczonego terminu.

Pomoc

Pomoc merytoryczną w zakresie obowiązku statystycznego oraz wypełniania formularzy statystycznych można uzyskać pod wskazanymi niżej numerami telefonu lub adresem e-mail: statystyka@cez.gov.pl

Pomoc ta świadczona jest w dni robocze, w godzinach 8-16.

+48 501 369 856,
+48 501 370 599,
+48 507 819 812,
+48 501 369 795.

W przypadku wątpliwości dotyczących zakresu danych zawartych w sprawozdaniach, należy kontaktować się z Wydziałami Zdrowia właściwego Urzędu Wojewódzkiego oraz Urzędem Statystycznym w Krakowie, link do kontaktu: https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/systemyit/system-statystyki-w-ochronie-zdrowia