Jaka jest kwota składki miesięcznej, od kiedy należy ją płacić?

Obowiązek opłacenia składki członkowskiej powstaje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym fizjoterapeuta został wpisany do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów (o czym zostanie powiadomiony drogą mailową). Składki członkowskie należy opłacać na indywidualny numer konta, uzyskany podczas rejestracji. Jest to ten sam numer konta, na który została uiszczona opłata związana z rejestracją. W tytule przelewu wystarczy wpisać swoje […]

Czytaj dalej

Na co są przeznaczone składki członkowskie?

Składki są przeznaczone na wypełnianie przez Samorząd zadań opisanych w Ustawie: Art. 62. Do zadań samorządu należy w szczególności: 1) sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu fizjoterapeuty; 2) reprezentowanie fizjoterapeutów; 3) działanie na rzecz stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez fizjoterapeutów; 4) ustalanie oraz aktualizacja standardów lub wytycznych w fizjoterapii; 5) edukacja zdrowotna i promocja zdrowia; […]

Czytaj dalej

Możliwość wystawienia faktury

Czy po opłaceniu składki rocznej oraz opłacie za wydanie prawa wykonywania zawodu otrzymam fakturę, żeby ww opłaty wrzucić w koszty działalności gospodarczej? Zgodnie z interpretacjami podatkowymi jakie otrzymaliśmy, informujemy, że Izba nie będzie wystawiała żadnych potwierdzeń (faktur czy rachunków) za dokonane opłaty z tytułu: wydania prawa do wykonywania zawodu, wydania zaświadczeń o nabytych kwalifikacjach czy […]

Czytaj dalej

Zwolnienie z opłaty składek

Zwolnienia z opłacania składki opisuje Uchwała nr 13/I KRF/2017 aby ubiegać się o zwolnienie należy złożyć wniosek wraz z dokumentem potwierdzającym uprawnienie do zwolnienia (np. kserokopia legitymacji studenckiej/legitymacji emeryta/rencisty, zaświadczenie z UP, zaświadczenie z zakładu pracy/ZUS dot. urlopu wychowawczego, dokument potwierdzający stały pobyt poza granicami Polski itp.) Przy składaniu wniosku  można skorzystać z wzoru wniosków udostępnionych […]

Czytaj dalej

Czy rzeczywiście wszyscy mamy obowiązek opłacać składki członkowskie, jeśli tak to w jakiej kwocie?

Obowiązek opłacania składek członkowskich jest zapisany w ustawie o zawodzie fizjoterapeuty w artykule 63 , gdzie wymienione są Prawa i Obowiązki członków samorządu: Art. 63 Członkowie samorządu mają prawo: 1) wybierać i być wybierani do organów KIF, z zastrzeżeniem art. 65 ust. 2–4 oraz art. 66; 2) korzystać z pomocy KIF w zakresie podnoszenia kwalifikacji […]

Czytaj dalej

Student studiów magisterskich a rejestracja i opłata składek

Aktualnie jestem studentem na studiach magisterskich. Uzyskałem już tytuł licencjata, jeszcze nie pracuję ponieważ się uczę. Czy muszę uiszczać już składkę? We wskazanej sytuacji jeśli student jest w trakcie kształcenia i nie pracuje jako fizjoterapeuta, nie musi się jeszcze rejestrować, ani opłacać składki. Tagi: student, studiuję

Czytaj dalej