Możliwość zwolnienia z opłaty składek członkowskich osób, które nie wykonują zawodu fizjoterapeuty.

W związku z napływającymi licznymi zapytaniami dotyczącymi możliwości zwolnienia z opłaty składek członkowskich osób, które nie wykonują zawodu fizjoterapeuty, uprzejmie informujemy, co następuje. Obowiązek opłacania składek członkowskich przez członków samorządu zawodowego fizjoterapeutów wynika z art. 63 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2018 r. […]

Czytaj dalej

Możliwość zwolnienia z opłaty składek

Zwolnienia z opłacania składki opisuje uchwała nr 351/ I KRF zmieniona uchwałą nr 597/I KRF Przy składaniu wniosku można skorzystać z wzoru wniosków udostępnionych na stronie KIF. Wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami, niezbędnymi do udzielenia zwolnienia z obowiązku opłaty składek członkowskich, należy przesłać na adres: Zakres dat “od … do …” należy podać zgodnie z […]

Czytaj dalej

Jaka jest kwota składki miesięcznej, od kiedy należy ją płacić?

Obowiązek opłacenia składki członkowskiej powstaje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym fizjoterapeuta został wpisany do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów (o czym zostanie powiadomiony drogą mailową). Składka członkowska płatna jest w terminie do 10. dnia każdego miesiąca na indywidualny numer konta, uzyskany podczas rejestracji. Jest to ten sam numer konta, na który została uiszczona opłata związana z […]

Czytaj dalej

Na co są przeznaczone składki członkowskie?

Składki są przeznaczone na wypełnianie przez Samorząd zadań opisanych w Ustawie: Art. 62. Do zadań samorządu należy w szczególności: 1) sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu fizjoterapeuty; 2) reprezentowanie fizjoterapeutów; 3) działanie na rzecz stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez fizjoterapeutów; 4) ustalanie oraz aktualizacja standardów lub wytycznych w fizjoterapii; 5) edukacja zdrowotna i promocja zdrowia; […]

Czytaj dalej

Możliwość wystawienia faktury

Czy po opłaceniu składki rocznej oraz opłacie za wydanie prawa wykonywania zawodu otrzymam fakturę, żeby ww opłaty wrzucić w koszty działalności gospodarczej? KIF jest zwolniony z wystawienia faktur VAT zarówno w podatku VAT jak i podatku PDOP. Wpłata dokonywana jest za pośrednictwem rachunku bankowego i to przelew bankowy stanowi dla Państwa potwierdzenie opłacenia składki. Przelew […]

Czytaj dalej

Czy rzeczywiście wszyscy mamy obowiązek opłacać składki członkowskie, jeśli tak to w jakiej kwocie?

Obowiązek opłacania składek członkowskich jest zapisany w ustawie o zawodzie fizjoterapeuty w artykule 63 , gdzie wymienione są Prawa i Obowiązki członków samorządu: Art. 63 Członkowie samorządu mają prawo: 1) wybierać i być wybierani do organów KIF, z zastrzeżeniem art. 65 ust. 2–4 oraz art. 66; 2) korzystać z pomocy KIF w zakresie podnoszenia kwalifikacji […]

Czytaj dalej

Student studiów magisterskich a rejestracja i opłata składek

Aktualnie jestem studentem na studiach magisterskich. Uzyskałem już tytuł licencjata, jeszcze nie pracuję ponieważ się uczę. Czy muszę uiszczać już składkę? W przypadku posiadania statusu studenta i nie podejmowaniu aktywności zawodowej związanej ze świadczeniem usług fizjoterapeutycznych nie ma obowiązku występowania o Prawo Wykonywania Zawodu Fizjoterapeuty (PWZFz). W przypadku jeżeli osoba taka wystąpi i otrzyma PWZFz […]

Czytaj dalej