Czy po opłaceniu składki rocznej oraz opłacie za wydanie prawa wykonywania zawodu otrzymam fakturę, żeby ww opłaty wrzucić w koszty działalności gospodarczej?

KIF jest zwolniony z wystawienia faktur VAT zarówno w podatku VAT jak i podatku PDOP.

Wpłata dokonywana jest za pośrednictwem rachunku bankowego i to przelew bankowy stanowi dla Państwa potwierdzenie opłacenia składki.

Przelew bankowy w myśl par. 12  pkt. 4  Rozporządzenia MF w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów  stanowi dowód księgowy spełniając warunki  par. 11 tegoż Rozporządzenia.

Taki dowód księgowy dokumentuje wydatek, który stanowi koszt uzyskania przychodu mając na względzie spełnienie warunków o których w art. 22 us.t 1 ustawy o PIT.

Poniżej przedstawiamy interpretację w omawianym temacie:

I. Zgodnie ze stanowiskiem zawartym w interpretacji indywidualnej z dnia 27 lipca 2017 r. (sygnatura 0114-KDIP1-3.4012.115.2017.1.KC), wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dla Krajowej Izby Fizjoterapeutów (“KIF”) opodatkowaniu podatkiem VAT nie podlegają:

 • przychody z tytułu składek członkowskich wpłacanych przez członków KIF (fizjoterapeutów) na rzecz KIF oraz
 • przychody z tytułu opłat pobieranych przez KIF w związku z wydawaniem zaświadczeń stwierdzających prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

W związku z powyższym brak jest możliwości dokumentowania wpłat od fizjoterapeutów z powyższych tytułów fakturami VAT.

II. Aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, musi być spełniony m.in. warunek dotyczący właściwego udokumentowania.

Sposób prowadzenia księgi przychodów i rozchodów uregulowany jest w  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2019 r. Poz. 2544).(“Rozporządzenie”). Zgodnie z § 11 ust. 3 pkt 1) i pkt 3) Rozporządzenia: “podstawą zapisów w księdze są dowody księgowe, którymi są:

 1. faktury, faktury VAT RR, rachunki oraz dokumenty celne, zwane dalej “fakturami”, wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami, lub
 2. inne dowody, wymienione w § 12 i 13, stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem i zawierające co najmniej:
  • wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron (nazwę i adresy) uczestniczących w operacji gospodarczej, której dowód dotyczy,
  • datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres dokonania operacji gospodarczej, której dowód dotyczy, z tym że jeżeli data dokonania operacji gospodarczej odpowiada dacie wystawienia dowodu, wystarcza podanie jednej daty,
  • przedmiot operacji gospodarczej i jego wartość oraz ilościowe określenie, jeżeli przedmiot operacji jest wymierny w jednostkach naturalnych,
  • podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji gospodarczych

– oznaczone numerem lub w inny sposób umożliwiający powiązanie dowodu z zapisami księgowymi dokonanymi na jego podstawie.”

W myśl § 12 Rozporządzenia “za dowody księgowe uważa się również:

 1. dzienne zestawienia dowodów (faktur dotyczących sprzedaży) sporządzone do zaksięgowania ich zbiorczym zapisem;
 2. noty księgowe, sporządzone w celu skorygowania zapisu dotyczącego operacji gospodarczej, wynikającej z dowodu obcego lub własnego, otrzymane od kontrahenta podatnika lub przekazane kontrahentowi;
 3. dowody przesunięć;
 4. dowody opłat pocztowych i bankowych;
 5. inne dowody opłat, w tym dokonywanych na podstawie książeczek opłat, oraz dokumenty zawierające dane, o których mowa w § 11 ust. 3 pkt 3 [Rozporządzenia].”

Oznacza to, że w przypadkach, gdy KIF nie ma obowiązku wystawiania faktur VAT np. z tytułu opłacania przez fizjoterapeutów składek członkowskich, postawą zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów może być też potwierdzenie przelewu, o ile będzie zawierać dane dotyczące:

 1. stron uczestniczących w operacji gospodarczej,
 2. datę dokonania operacji gospodarczej,
 3. okres, którego dotyczy operacja gospodarcza,
 4. przedmiot operacji gospodarczej oraz
 5. jego wartość.

Dodatkowo dla celów dowodowych można wydrukować i przechowywać wraz z dokumentami księgowymi uchwałę KIF dotyczącą obowiązku opłacania składki członkowskiej przez fizjoterapeutów, w której to uchwale wskazana będzie kwota należnej składki, częstotliwość jej pobierania oraz numer rachunku bankowego, na który składka powinna zostać uiszczona.