Obowiązek opłacenia składki członkowskiej powstaje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym fizjoterapeuta został wpisany do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów (o czym zostanie powiadomiony drogą mailową).

Składka członkowska płatna jest w terminie do 10. dnia każdego miesiąca na indywidualny numer konta, uzyskany podczas rejestracji. Jest to ten sam numer konta, na który została uiszczona opłata związana z rejestracją. W tytule przelewu wystarczy wpisać swoje imię, nazwisko oraz czego dotyczy płatność np. “Jan Kowalski, opłata za składkę członkowską”.

Wysokość składki miesięcznej do 31.07.2023 r. wynosi 25 pln.

Zgodnie z zapisami uchwały nr 261/II KRF, od 1 sierpnia 2023 r. składka będzie wynosiła 0,75% wynagrodzenia zasadniczego ustalanego dla fizjoterapeuty zatrudnionego na stanowisku z wymaganym średnim wykształceniem (czyli poziom technika i licencjata), zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

To oznacza, że od 1 sierpnia 2023 r. składka będzie wynosiła 45 zł.

Fizjoterapeuta może wpłacić na rachunek bankowy, kwotę stanowiącą wielokrotność składki miesięcznej. Wpłata taka jest zaliczana odpowiednio na poczet kolejnych składek miesięcznych.