Zwolnienia z opłacania składki opisuje uchwała nr 351/ I KRF zmieniona uchwałą nr 597/I KRF

Przy składaniu wniosku można skorzystać z wzoru wniosków udostępnionych na stronie KIF.

Wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami, niezbędnymi do udzielenia zwolnienia z obowiązku opłaty składek członkowskich, należy przesłać na adres:

Krajowa Izba Fizjoterapeutów
Al. Jerozolimskie 93,
02-001 Warszawa

Na kopercie należy dopisać czego dotyczy korespondencja
„Wniosek o zwolnienie z opłaty składek”

Zakres dat “od … do …” należy podać zgodnie z preferowanym okresem zwolnienia. Niemniej decyzja w sprawie okresu udzielonego zwolnienia zostanie Państwu przekazana po rozpatrzeniu Państwa wniosku.

Informujemy, że okres ewentualnego zwolnienia z opłaty składek członkowskich  rozpatrywany jest od miesiąca wpłynięcia do Biura KIF wniosku wraz  z odpowiednimi dokumentami.

POSIADAM STATUS OSOBY BEZROBOTNEJ POTWIERDZONY W URZĘDZIE PRACY

Aby ubiegać się o zwolnienie można złożyć wniosek​ wraz z dokumentem potwierdzającym uprawnienie do zwolnienia, którym jest aktualne, wystawione nie później niż w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, zaświadczenie z Urzędu Pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej.

POSIADAM STATUS STUDENTA NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA LUB STUDIÓW III STOPNIA  I NIE WYKONUJĘ CZYNNOŚCI ZAWODOWYCH

Aby ubiegać się o zwolnienie należy złożyć wniosek wraz z dokumentem potwierdzającym uprawnienie do zwolnienia, którym jest aktualna kserokopia legitymacji studenckiej lub zaświadczenie wydane z Uczelni dotyczące przewidywanego terminu ukończenia studiów. W powyższej Uchwale została przewidziana możliwość zwolnienia w przypadku posiadania statusu studenta kierunku fizjoterapia lub studiów III stopnia i niewykonywaniu czynności zawodowych.

STALE PRZEBYWAM POZA GRANICAMI POLSKI I CZYNNOŚCI ZAWODOWE WYKONUJE TYLKO POZA JEJ TERYTORIUM

Aby ubiegać się o zwolnienie należy złożyć wyłącznie wniosek.

Poprzez stały pobyt poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się pobyt przekraczający 6 miesięcy.

STALE PRZEBYWAM NA TERYTORIUM POLSKI JEDNAK CZYNNOŚCI ZAWODOWE WYKONUJE TYLKO POZA JEJ TERYTORIUM

Aby ubiegać się o zwolnienie należy złożyć wyłącznie wniosek.

Ze zwolnienia z tego tytułu mogą skorzystać osoby, które stale mieszkają w Polsce i wykonują czynności zawodowe tylko poza jej terytorium przez okres co najmniej 6 miesięcy.

JESTEM NA URLOPIE MACIERZYŃSKIM/WYCHOWAWCZYM I NIE WYKONUJE CZYNNOŚCI ZAWODOWYCH

Aby ubiegać się o zwolnienie z tytułu przebywania na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim należy złożyć wniosek ​wraz z dokumentem potwierdzającym uprawnienie do zwolnienia, którym jest zaświadczenie z zakładu pracy dot. urlopu macierzyńskiego/rodzicielskiego/ wychowawczego zawierające pełną informację o okresie udzielonego urlopu.

Zwolnienie może obejmować okres do 2 miesięcy wstecz od wpływu kompletnego wniosku do Biura KIF.

JESTEM NA ZASIŁKU MACIERZYŃSKIM LUB ŚWIADCZENIU RODZINNYM I NIE WYKONUJE CZYNNOŚCI ZAWODOWYCH

Aby ubiegać się o zwolnienie z tytułu przebywania na zasiłku macierzyńskim/rodzicielskim  lub innym świadczeniu należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z dokumentem dla jego poparcia takim jak zaświadczenie z ZUS/MOPS/GOPS i in. dot. pełnego okresu przyznania świadczenia.

Zwolnienie może obejmować okres do 2 miesięcy wstecz od wpływu kompletnego wniosku do Biura KIF.

JESTEM NA OSOBISTEJ OPIECE NAD DZIECKIEM I NIE WYKONUJE CZYNNOŚCI ZAWODOWYCH

Aby ubiegać się o zwolnienie z tytułu przebywania na osobistej opiece nad dzieckiem w związku z zawieszenie działalności gospodarczej i nie wykonywaniu czynności zawodowych należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z dokumentem dla jego poparcia takim jak: zaświadczenie z ZUS dot. zmiany podstawy ubezpieczenia oraz wykaz z CEIDG.

Zwolnienie może obejmować okres do 2 miesięcy wstecz od wpływu kompletnego wniosku do Biura KIF.

​JESTEM NA ZWOLNIENIU L4 W ZWIĄZKU Z CIĄŻĄ I NIE WYKONUJE CZYNNOŚCI ZAWODOWYCH

Aby ubiegać się o zwolnienie należy złożyć wyłącznie wypełniony wniosek​ .

Wniosek nie wymaga przedstawienia dodatkowych dokumentów takich jak zwolnienie lekarskie, zaświadczenie od lekarza, itp.

Po porodzie można złożyć kolejny wniosek dla osób ubiegających się o zwolnienie z opłaty składek członkowskich tytułem przebywania na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim/ wychowawczym, zasiłku lub świadczeniu rodzinnym czy też osobistej opiece nad dzieckiem, dołączając do niego odpowiednie dokumenty wymienione powyżej.

POSIADAM STATUS EMERYTA/RENCISTY, POBIERAM ŚWIADCZENIE PRZEDEMERYTALNE LUB REHABILITACYJNE

W przypadku nie podejmowania czynności zawodowych, będąc na emeryturze/rencie, świadczeniu przedemerytalnym lub świadczeniu rehabilitacyjnym można wnioskować o zwolnienie 100% z opłaty składek korzystając z wzoru wniosku. Do wniosku należy dołączyć kserokopię legitymacji emeryta/rencisty lub zaświadczenie organu wskazujące na pobieranie świadczenia przedemerytalnego lub świadczenia rehabilitacyjnego.

Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający spełnienie warunków do uzyskania zwolnienia tj. kopia legitymacji emeryta/rencisty lub zaświadczenie organu wskazujące na pobieranie świadczenia przedemerytalnego lub świadczenia rehabilitacyjnego

POSIADAM STATUS EMERYTA/RENCISTY I WYKONUJĘ CZYNNOŚCI ZAWODOWE

W przypadku wykonywaniu czynności zawodowych i jednocześnie posiadaniu statusu emeryta/rencisty aby ubiegać się o 50% obniżenie opłaty składek członkowskich należy złożyć wniosek wraz z dokumentem potwierdzającym uprawnienie do zwolnienia, którym jest kserokopia legitymacji emeryta/rencisty.

WNIOSEK W SPRAWIE PRZYZNANIA POMOCY MATERIALNEJ

aby ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej, udzielanej na podstawie uchwały nr 328/I KRF zmienionej uchwałą nr 357/I KRF należy złożyć wniosek w sprawie przyznania pomocy materialnej, dołączając do niego dokumenty potwierdzające zaistnienie indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci. Wniosek należy wypełnić drukowanymi literami.

WYCOFANIE WNIOSKU O ZWOLNIENIE Z OPŁATY SKŁADEK

Każdy fizjoterapeuta, któremu udzielono zwolnienia lub obniżenia składek członkowskich zobowiązany jest do niezwłocznego, nie późniejszego jednak niż w 14 dni, poinformowania Krajową Izbę Fizjoterapeutów w przypadku, gdy sytuacja będąca podstawą do obniżenia składek członkowskich ulegnie zmianie. Informacja może zostać przekazana drogą mailową na adres rozliczenia@kif.info.pl. W treści maila należy wskazać termin, w którym podstawa do udzielenia zwolnienia uległa zmianie.

Tagi: pobyt poza Polską, składki dla osób stale przebywających poza granicami Polski, pobyt za granicą, zwolnienie w ciąży, zwolnienie z opłaty składek członkowskich, zwolnienie lekarskie, zwolnienie L4, bezrobotny, urlop macierzyński, urlop wychowawczy, zwolnienie z opłaty składek członkowskich, ZUS, student, zwolnienie z opłaty składek studenci, emeryt/rencista zwolnieni z opłaty składek członkowskich, emeryt, rencista, zwolnienie z opłaty, socjal, socjalna, komisja socjalna, pomoc