Podmioty lecznicze

 1. Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw
 2. https://rpwdl.csioz.gov.pl/RPM/Search
  Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) jest elektronicznym rejestrem prowadzonym zgodnie z ustawą o działalności leczniczej1. W części publicznej Rejestru użytkownik może uzyskać informacje na temat podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
 3. http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1473/1 
  Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
 4. https://www.biznes.gov.pl/opisy-procedur/-/proc/1450-zmiana-wpisu-do-rejestru-podmiotow-wykonujacych-dzialalnosc-lecznicza
  Zmiana wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – Jeśli jesteś wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą to musisz zgłaszać zmiany danych wpisanych do tego rejestru.
 5. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000999
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania
 6. https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-sadowy/oplaty-obowiazujace-w-postepowaniu-rejestrowym/
  Opłaty obowiązujące w postępowaniu rejestrowym.
 7. www.krosno.med.pl/pobierz/kody_resortowe.pdf
  Kody resortowe
 8. Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

Prawo Wykonywania Zawodu

 1. Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty z dnia 25 września 2015 (Dz. U. 2015 poz. 1994).
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego niezbędnej do wykonywania zawodu fizjoterapeuty oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego (Dz.U. 2017 poz. 1224);
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie wzoru dokumentu „Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty”
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłaty za stwierdzenie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty
 5. Uchwała nr 13/I KRF/2017 Krajowej Rady Fizjoterapeutów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej i szczegółowych zasad jej opłacania

Świadczenia gwarantowane

Przepisy ogólne:

 1. Ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2017.1938 j.t. z późn. zm.);
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2016.1146 j.t. z późn. zm.);

Przepisy wykonawcze dotyczące świadczeń gwarantowanych:

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2016.1372 ze zm.);

Rozporządzenie określające warunki podlegające ocenie podczas prowadzonych postępowań konkursowych. Są to warunki fakultatywne tj. ich spełnienie premiuje oferentów za podwyższony standard realizacji świadczeń i zależy tylko od woli podmiotów przystępujących do postępowania. Prawodawca określił warunki w celu zróżnicowania oferentów oraz umożliwienie wyboru najkorzystniejszych ofert. Warunki dodatkowo oceniane dla świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza określone zostały w załączniku nr 5  a dla świadczeń w rodzaju programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką określone zostały w załączniku nr 13.

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz.U.2013.1522 ze zm.);

– rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz.U poz. 2162)

– rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 maja 2017 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz.U poz. 946)

Rozporządzenia określające w poszczególnych zakresach świadczeń:

– obligatoryjne warunki niezbędne do realizacji świadczeń (personel, sprzęt, pomieszczenia);

– warunki realizacji świadczeń;

– wykaz świadczeń gwarantowanych

 1. Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz.U.2016.1743 ze zm.) ;

Rozporządzenie określa warunki realizacji świadczeń w ramach programu leczenie dzieci ze śpiączką

 1. Rozporządzenie z dnia 4 listopada 2016 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz.U poz. 1825)

Rozporządzenie określa warunki realizacji świadczeń w ramach programu leczenie dorosłych chorych ze śpiączką.

 1. Zarządzenie nr 130/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką ze zm.

Zmiany do Zarządzenia 130/2016/DSOZ opisane w następujących Zarządzeniach Prezesa NFZ:

Nr 4/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 stycznia 2017 r.,

Nr 33/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 maja 2017 r.

Nr 49/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 lipca 2017 r.,

– Nr 118/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Zdrowia z dnia 30 listopada 2017 r.

Zarządzenie Prezesa w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką określa:

1) przedmiot postępowania w sprawie zawarcia i realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
2) szczegółowe warunki umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach świadczeń: rehabilitacja lecznicza; programy zdrowotne w zakresie świadczeń:

 • leczenie dzieci ze śpiączką,
 • leczenie dorosłych chorych ze śpiączką.

8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Uzdrowiska

 1. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 879 j.t.)
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. poz. 14)
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. poz. 452)
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie leczenia uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 185, poz. 1920 z późn. zm.)
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. Nr 47, poz. 346)
 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. Nr 130, poz. 760)
 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie naczelnego lekarza uzdrowiska (Dz.U. Nr 161, poz. 976)
 8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie zakresu badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu, kryteriów ich oceny oraz wzoru świadectwa potwierdzającego te właściwości (Dz.U. Nr 80, poz. 565)
 9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2006 r. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli jednostek uprawnionych do potwierdzania właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu (Dz.U. Nr 178, poz. 1321)
 10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przeprowadzania kontroli jednostek uprawnionych do potwierdzania właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu (Dz.U. Nr 130, poz. 761)
 11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinna spełniać jednostka uprawniona do wydawania świadectw potwierdzających właściwości lecznicze naturalnych surowców leczniczych oraz właściwości lecznicze klimatu (Dz.U. Nr 236, poz. 1708)
 12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. poz. 931)
 13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. poz. 1963)
 14. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (Dz.U. Nr 142, poz. 835)
 15. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie trybu i terminów ustalenia oraz przekazania dotacji z budżetu państwa gminie uzdrowiskowej (Dz.U. Nr 103, poz. 705)

Uznawanie kwalifikacji zawodowych

Podstawy prawne:

 1. Dyrektywa unijna 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych;
 2. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1024/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym i uchylające decyzję Komisji 2008/49/WE (“rozporządzenie w sprawie IMI”) (Tekst mający znaczenie dla EOG);
 3. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/983 z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie procedury wydawania europejskiej legitymacji zawodowej oraz stosowania mechanizmu ostrzegania na podstawie dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady;
 4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/55/UE z dnia 20 listopada 2013r. zmieniająca dyrektywę 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych i rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym („rozporządzenie w sprawie IMI”);
 5. Ustawa o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE z dnia 22 grudnia 2015r. (Dz. U. z 2015 poz. 65);
 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2017r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania medycznych zawodów regulowanych (Dz. U. z 2017 poz. 511);
 7. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2017r. w sprawie wykazu zawodów regulowanych i działalności regulowanych, przy wykonywaniu których usługodawca posiada bezpośredni wpływ na zdrowie lub bezpieczeńs);two publiczne, w przypadku których można wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji (Dz. U. z 2017 poz. 468);
 8. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie dokumentów w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 poz. 2006);
 9. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 lipca 2016r. w sprawie wzoru oświadczenia o zamiarze świadczenia usługi transgranicznej na terytorium RP (Dz. U. z 2016 poz. 1156);
 10. Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty z dnia 25 września 2015 (Dz. U. 2015 poz. 1994).
 11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego niezbędnej do wykonywania zawodu fizjoterapeuty oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego (Dz.U. 2017 poz. 1224);
 12. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie informacji przekazywanych koordynatorowi systemu uznawania kwalifikacji zawodowych w zawodach regulowanych i działalnościach regulowanych w Rzeczypospolitej Polskiej przez właściwe organy (Dz.U. 2016 poz. 732);
 13. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wykazu zawodów regulowanych podlegających wzajemnemu ostrzeganiu państw członkowskich (Dz.U. 2016 poz. 594)