Podmioty lecznicze

 1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020 poz. 295)
  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20111120654/U/D20110654Lj.pdf
 2. Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) jest elektronicznym rejestrem prowadzonym zgodnie z ustawą o działalności leczniczej1. W części publicznej Rejestru użytkownik może uzyskać informacje na temat podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
  https://rpwdl.csioz.gov.pl/RPM/Search
 3. Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 830, z późn. zm.)
  http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000830/U/D20200830Lj.pdf
 4. Zmiana wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – Jeśli jesteś wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą to musisz zgłaszać zmiany danych wpisanych do tego rejestru.
  https://www.biznes.gov.pl/opisy-procedur/-/proc/1450-zmiana-wpisu-do-rejestru-podmiotow-wykonujacych-dzialalnosc-lecznicza
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz.U. 2019 poz. 173)
  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000173/O/D20190173.pdf
 6. Kody resortowe
  www.krosno.med.pl/pobierz/kody_resortowe.pdf

Prawo Wykonywania Zawodu

 1. Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U. 2021 poz. 553)
  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150001994/U/D20151994Lj.pdf
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego niezbędnej do wykonywania zawodu fizjoterapeuty oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego (Dz.U. 2017 poz. 1224)
  https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001224
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie wzoru dokumentu „Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty” https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001715/O/D20201715.pdf
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłaty za stwierdzenie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty
  http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/749/1
 5. Uchwała nr 351/I KRF z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej i szczegółowych zasad jej opłacania
  https://kif.info.pl/file/2019/02/Uchwala-nr-351_I-KRF_2019.pdf
 6. Uchwała nr 496/I KRF z dnia 16 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej i szczegółowych zasad jej opłacania
  https://kif.info.pl/file/2020/06/Uchw_496-I-KRF_zm_sk%C5%82adka.pdf

Świadczenia gwarantowane

Przepisy ogólne:

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1373 z późn. zm.)
  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001373/U/D20191373Lj.pdf
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2020 poz. 320)
  http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000320

Przepisy wykonawcze dotyczące świadczeń gwarantowanych:

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r.  w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu  w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2016 poz. 1372 )
  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001372

Rozporządzenie określające warunki podlegające ocenie podczas prowadzonych postępowań konkursowych. Są to warunki fakultatywne tj. ich spełnienie premiuje oferentów za podwyższony standard realizacji świadczeń i zależy tylko od woli podmiotów przystępujących do postępowania. Prawodawca określił warunki w celu zróżnicowania oferentów oraz umożliwienie wyboru najkorzystniejszych ofert. Warunki dodatkowo oceniane dla świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza określone zostały w załączniku nr 5  a dla świadczeń w rodzaju programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką określone zostały w załączniku nr 13.

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz.U. 2021 poz. 265)
  http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000265

Rozporządzenia określające w poszczególnych zakresach świadczeń:

– obligatoryjne warunki niezbędne do realizacji świadczeń (personel, sprzęt, pomieszczenia);

– warunki realizacji świadczeń;

– wykaz świadczeń gwarantowanych

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz.U. 2020 poz. 2209)
  http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000188
 2. Zarządzenie Nr 195/2020/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń -leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką
  https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1952020dsoz,7272.html

Uzdrowiska

 1. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1662, z późn. zm.)
  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20051671399/U/D20051399Lj.pdf
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. poz. 14)
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000014
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. 2020 poz. 1838)
  http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001838
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie leczenia uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 185, poz. 1920 z późn. zm.)
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20041851920
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. Nr 47, poz. 346)
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20060470346
 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. Nr 130, poz. 760)
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111300760
 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie naczelnego lekarza uzdrowiska (Dz.U. Nr 161, poz. 976)
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111610976
 8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie zakresu badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu, kryteriów ich oceny oraz wzoru świadectwa potwierdzającego te właściwości (U. 2018 poz. 605)
  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000605
 9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2006 r. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli jednostek uprawnionych do potwierdzania właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu (Dz.U. Nr 178, poz. 1321)
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20061781321
 10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przeprowadzania kontroli jednostek uprawnionych do potwierdzania właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu (Dz.U. Nr 130, poz. 761)
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111300761
 11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinna spełniać jednostka uprawniona do wydawania świadectw potwierdzających właściwości lecznicze naturalnych surowców leczniczych oraz właściwości lecznicze klimatu (Dz.U. Nr 236, poz. 1708)
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20062361708
 12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (U. 2019 poz. 168)
  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000168
 13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (Dz.U. Nr 142, poz. 835)
  http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000111
 14. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie trybu i terminów ustalenia oraz przekazania dotacji z budżetu państwa gminie uzdrowiskowej (Dz.U. Nr 103, poz. 705)
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20061030705

Uznawanie kwalifikacji zawodowych

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001224Podstawy prawne:

 1. Dyrektywa unijna 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych;
  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0036&from=PL
 2. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1024/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym i uchylające decyzję Komisji 2008/49/WE („rozporządzenie w sprawie IMI”) (Tekst mający znaczenie dla EOG);
  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R1024&from=PL
 3. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/983 z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie procedury wydawania europejskiej legitymacji zawodowej oraz stosowania mechanizmu ostrzegania na podstawie dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady;
  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0983&from=PL
 4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/55/UE z dnia 20 listopada 2013r. zmieniająca dyrektywę 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych i rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym („rozporządzenie w sprawie IMI”);
  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0055&from=PL
 5. Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220)
  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160000065/U/D20160065Lj.pdf
 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania medycznych zawodów regulowanych (Dz.U. 2017 poz. 511)
  http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000511
 7. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2017r. w sprawie wykazu zawodów regulowanych i działalności regulowanych, przy wykonywaniu których usługodawca posiada bezpośredni wpływ na zdrowie lub bezpieczeńs);two publiczne, w przypadku których można wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji (Dz. U. z 2017 poz. 468);
  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000468/O/D20170468.pdf
 8. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie dokumentów w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 poz. 2006);
  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160002006/O/D20162006.pdf
 9. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 lipca 2016r. w sprawie wzoru oświadczenia o zamiarze świadczenia usługi transgranicznej na terytorium RP (Dz. U. z 2016 poz. 1156);
  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160001156/O/D20161156.pdf
 10. Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U. 2021 poz. 553)
  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150001994/U/D20151994Lj.pdf
 11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego niezbędnej do wykonywania zawodu fizjoterapeuty oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego (Dz.U. 2017 poz. 1224)
  http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001224
 12. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie informacji przekazywanych koordynatorowi systemu uznawania kwalifikacji zawodowych w zawodach regulowanych i działalnościach regulowanych w Rzeczypospolitej Polskiej przez właściwe organy (Dz.U. 2016 poz. 732);
  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160000732/O/D20160732.pdf
 13. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wykazu zawodów regulowanych podlegających wzajemnemu ostrzeganiu państw członkowskich (Dz.U. 2016 poz. 594)
  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160000594/O/D20160594.pdf