Składki są przeznaczone na wypełnianie przez Samorząd zadań opisanych w Ustawie:

Art. 62.

  1. Do zadań samorządu należy w szczególności:

1) sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu fizjoterapeuty;

2) reprezentowanie fizjoterapeutów;

3) działanie na rzecz stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez fizjoterapeutów;

4) ustalanie oraz aktualizacja standardów lub wytycznych w fizjoterapii;

5) edukacja zdrowotna i promocja zdrowia;

6) ustanawianie zasad etyki zawodowej i dbanie o jej przestrzeganie;

7) obrona godności zawodowej.

  1. Samorząd wykonuje swoje zadania w szczególności przez:

1) stwierdzanie i przyznawanie prawa wykonywania zawodu;

2) prowadzenie rejestrów na podstawie przepisów ustawy;

3) opiniowanie i przedstawianie wniosków w sprawie warunków wykonywania zawodu;

4) opiniowanie i wnioskowanie w sprawach kształcenia zawodowego;

5) opiniowanie projektów aktów normatywnych w zakresie dotyczącym ochrony zdrowia i zasad organizacji opieki zdrowotnej;

6) opiniowanie programów kształcenia zawodowego;

7) orzekanie w zakresie odpowiedzialności zawodowej;

8) prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej lub badawczej;

9) udzielanie informacji na temat uznawania kwalifikacji zawodowych, uregulowań prawnych dotyczących ochrony zdrowia, ubezpieczeń społecznych oraz zasad etyki zawodowej w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu;

10) współpracę ze stowarzyszeniami będącymi zgodnie z postanowieniami ich statutów towarzystwami naukowymi o zasięgu krajowym, zrzeszającymi specjalistów w dziedzinie fizjoterapii, szkołami wyższymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi w kraju i za granicą;

11) współpracę z organami administracji publicznej, samorządami i organizacjami fizjoterapeutów za granicą oraz samo-rządami innych zawodów medycznych w kraju;

12) organizowanie i prowadzenie instytucji samopomocowych i innych form pomocy materialnej dla fizjoterapeutów;

13) zarządzanie majątkiem własnym;

14) uznawanie kwalifikacji fizjoterapeutów zamierzających wykonywać zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

15) uznawanie tytułu specjalisty uzyskanego przez fizjoterapeutę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dodatkowo szczegółowe wytyczne dla KIF oraz jej organów  wyznaczył Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów i są one opisane w Uchwale nr 21 z I KZF https://kif.info.pl/file/2017/01/21-I-KZF-2016-zal.pdf

Słowa kluczowe: Składka