1. Czy można skrócić okres przeszkolenia?

Zgodnie z częścią II pkt 1 załącznika nr 1 do uchwały nr 297/II KRF z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie przeszkolenia fizjoterapeutów po przerwie w wykonywaniu zawodu Czas trwania przeszkolenia ustalany jest indywidualnie dla każdego fizjoterapeuty, na podstawie złożonego przez fizjoterapeutę do Biura Krajowej Izby Fizjoterapeutów zawiadomienia o zamiarze wykonywania zawodu po przerwie w wykonywaniu zawodu wskazującego okres przerwy w wykonywaniu zawodu. Ponadto § 5 ust. 3 uchwały nr 297/II KRF wskazuje, że przeszkolenie realizowane powinno być faktycznie i nieprzerwanie w okresie ustalonym przez Biuro Krajowej Izby Fizjoterapeutów w wymiarze co najmniej 40 godzin miesięcznie.

Oznacza to, że co do zasady fizjoterapeuta obowiązany do odbycia przeszkolenia musi go odbyć w wymiarze wskazanym w informacji przekazanej przez Biuro KIF.

W przypadkach nadzwyczajnych, na indywidualną prośbę fizjoterapeuty czas trwania przeszkolenia może być skrócony do minimum 2 miesięcy, pod warunkiem spełnienia poniższych warunków:

  1. wymagane jest zrealizowanie przeszkolenia w wymiarze godzinowym wynikających z długości określonej w części II pkt 2 załącznika nr 1 do uchwały nr 297/II KRF (tj. 3, 4, 5 albo 6 miesięcy);
  2. przekazanie oświadczenia opiekuna, że wyraża zgodę na skrócenie okresu przeszkolenia i że fizjoterapeuta w skróconym wymiarze zrealizuje wszystkie zakresy wymagane kartą przeszkolenia.

2. Jak policzyć okres bezczynności?

Zgodnie z uchwałą nr 452/II KRF z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie stanowiska Krajowej Rady Fizjoterapeutów dotyczącego ciągłości stażu zawodowego fizjoterapeuty i okresów bezczynności zawodowej (zmienioną uchwałą nr 587/I KRF z dnia 13 kwietnia 2021 r.) niewykonywaniem zawodu obligującym fizjoterapeutę do odbycia przeszkolenia jest niepodejmowanie czynności zawodowych przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat. Okres ten jest liczony przede wszystkim:

1) od rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej lub stosunku służbowego albo porozumienia o współpracy w ramach wolontariatu;

2) od dnia zakończenia lub zawieszenia praktyki zawodowej;

3) w przypadku fizjoterapeuty, który nie wykonywał zawodu – od momentu uzyskania wykształcenia zawodowego, okres niewykonywania zawodu oblicza się od daty otrzymania dyplomu ukończenia szkoły;

4) od dnia faktycznego zaprzestania wykonywania czynności zawodowych, niezależnie od przyczyny.

Dodatkowo, w przypadku fizjoterapeutów, którzy ukończyli kształcenie przed wejściem w życie przepisów ustawy należy wskazać, że okresy bezczynności zawodowej biegną najwcześniej od momentu wejścia w życie ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, tj. od dnia 31 maja 2016 r.

W przypadku wątpliwości w zakresie liczenia okresu bezczynności rekomendujemy złożenie zapytania do Opieki prawnej KIF (Opieka Prawna (kif.info.pl))

3. Co jeśli nie posiadam wymaganego doświadczenia do zrealizowania punktu z karty przeszkolenia?

Podkreślenia wymaga, że w żadnym przepisie nie ma wskazania ograniczenia w zakresie czynności zawodowych, co do których uprawniony jest fizjoterapeuta posiadający wykształcenie na poziomie magistra.

Fizjoterapeuci, którzy skończyli studia przed 2022 r. albo kończyli studia dwustopniowe oraz nie posiadają 3-letniego doświadczenia w zawodzie nie mogą samodzielnie udzielać świadczeń zdrowotnych, a tym samym – co wynika z art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty – mogą udzielać świadczeń w zakresie wynikających z posiadanego tytułu zawodowego, wyłącznie na podstawie skierowania lekarza lub innego fizjoterapeuty posiadającego samodzielność zawodową.

Z uwagi, iż praktyka związana z koniecznością przeszkolenia po przerwie w wykonywaniu zawodu wykonywana jest pod nadzorem opiekuna przyjmuje się, że wymóg określony w wyżej cytowanym przepisie jest spełniony.

Odnosząc się do zakresu ujętego na karcie przeszkolenia należy wskazać, iż jest on oparty o minimalne kompetencje (uprawnienia), które leżą w zakresie zadań fizjoterapeuty. Zakres ten wynika z art. 4 ust. 2 ustawy.

W drodze odstępstwa istnieje możliwość częściowego zaliczenia przeszkolenia – zaznaczenia w Karcie, że dany fizjoterapeuta nie wykonywał czynności z zakresu kwalifikacji do fizykoterapii, kinezyterapii oraz masażu i zlecania wyrobów medycznych. Wynika to z faktu, że w ramach przeszkolenia „kwalifikacji” dokonuje opiekun (to on zleca zadania osobie podlegającej przeszkoleniu), a w zakresie zlecania wyrobów medycznych – uprawnienia w tym zakresie regulują przepisy odrębne.

Natomiast Krajowa Izba Fizjoterapeutów rekomenduje, aby w takim przypadku ostateczną decyzję podjął opiekun przeszkolenia, który obowiązany jest, aby w miarę możliwości dopuścił taką osobę do uczestniczenia przy ww. czynnościach.

Fizjoterapeuci, którzy nie są w stanie przejść przeszkolenie w pełnym zakresie to:

  •  posiadający prawo wydane na podstawie dyplomu wydanego osobie, która:
  • rozpoczęła po dniu 30 września 2012 r. i przed dniem 1 października 2017 r. studia wyższe z zakresu fizjoterapii, obejmujące co najmniej 180 punktów ECTS, w tym co najmniej 100 punktów ECTS w zakresie fizjoterapii i uzyskała tytuł licencjata lub dodatkowo odbyła studia wyższe obejmujące co najmniej 120 punktów ECTS, w tym co najmniej 60 punktów ECTS w zakresie fizjoterapii i uzyskała tytuł magistra, albo
  • rozpoczęła po dniu 31 grudnia 1997 r. studia wyższe na kierunku fizjoterapia zgodnie ze standardami kształcenia określonymi w odrębnych przepisach i uzyskała tytuł licencjata lub magistra na tym kierunku, albo
  • rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1998 r. studia wyższe na kierunku rehabilitacja ruchowa lub rehabilitacja i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku, albo
  • rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1998 r. studia wyższe w Akademii Wychowania Fizycznego i uzyskała tytuł magistra oraz ukończyła specjalizację I lub II stopnia w dziedzinie rehabilitacji ruchowej, albo
  • rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1980 r. studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku oraz ukończyła w ramach studiów dwuletnią specjalizację z zakresu gimnastyki leczniczej lub rehabilitacji ruchowej potwierdzoną legitymacją instruktora rehabilitacji ruchowej lub gimnastyki leczniczej, albo
  • rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1980 r. studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku oraz ukończyła 3-miesięczny kurs specjalizacyjny z rehabilitacji zgodnie z przepisami Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu
  • oraz do tej pory nie nabyli 3-letniego doświadczenia w zawodzie fizjoterapeuty.

W ramach karty przeszkolenia opiekun jest obowiązany wpisać przyczynę stanowiącą podstawę braku możliwości zaliczenia określonej części programu przeszkolenia.

4. Ile czeka się na odpowiedź po przesłaniu zawiadomienia o zamiarze podjęcia wykonywania zawodu

Po dostarczeniu zawiadomienia do KIF na odpowiedź oczekuje się do 3 dni roboczych.

5. Czy mogę rozpocząć przeszkolenie po złożeniu zawiadomienia do KIF?

Zgodnie z § 5 ust. 1 uchwały nr 297/II KRF przeszkolenie można rozpocząć po potwierdzeniu przez Biuro Krajowej Izby Fizjoterapeutów otrzymania prawidłowo uzupełnionego zawiadomienia o zamiarze podjęcia wykonywania zawodu, które wraz z informacją o wymiarze czasu przeszkolenia oraz kartą przeszkolenia, przesłane jest drogą mailową do fizjoterapeuty.

Tym samym najwcześniej przeszkolenie można rozpocząć z dniem otrzymania kompletu dokumentów z KIF.

6. Czy mogę rozpocząć przeszkolenie później niż zostało to wyznaczone przez KIF?

Istnieje taka możliwość, natomiast przed bezpośrednim rozpoczęciem przeszkolenia należy ponownie przesłać dokumenty z zaktualizowaną datą, aby dokument nie był starszy niż 2 tygodnie.

7. Odpowiedzialność za czynności wykonywane w ramach przeszkolenia

Każdy fizjoterapeuta udzielający świadczeń zdrowotnych musi mieć wykupione ubezpieczenie OC (w przypadku zatrudnienia w podmiocie leczniczym to na placówce ciąży obowiązek wykupienia ubezpieczenia dla pracowników).

Stąd podpisując z podmiotem leczniczym umowę na realizację przeszkolenia należy określić w umowie czy fizjoterapeuta będzie podlegał ubezpieczeniu zawartemu przez podmiot leczniczy czy też zobowiązany jest do wykupienia ubezpieczenia OC. W tym drugim przypadku Izba oferuje w ramach płaconej składki możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Więcej informacji znajdziesz na Portalu Fizjoterapeuty.