Jakie są zalecenia odnośnie prowadzenia praktyki zawodowej w trakcie epidemii?

Fizjoterapeuta pyta: “Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i mam pewne stałe opłaty: najem lokalu, ZUS itd. Będąc pozbawionym możliwości wykonywania usług tracę swoje bieżące zarobki, a bieżąca pandemia prawdopodobnie będzie trwać tygodniami lub nawet miesiącami, natomiast moje koszty pozostają do opłacenia. Co zaleca KIF? Zawiesić działalność gospodarczą czy są jakieś inne rozwiązania?“ Odpowiedź: Podczas udzielania świadczeń z zakresu […]

Czytaj dalej

Ważny komunikat w sprawie obowiązkowego OC

Szanowni Państwo, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z ważnym komunikatem w sprawie ubezpieczenia. Każdy fizjoterapeuta prowadzący praktykę ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. […]

Czytaj dalej

Komunikat dotyczący wymogów dla prowadzenia praktyk zawodowych fizjoterapeutów

W dniu 29 marca 2019 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Rozporządzenie to określa szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Odnosi się ono także do praktyk zawodowych fizjoterapeutów. Wymagania te stanowią jeden z warunków koniecznych […]

Czytaj dalej

Jakie zmiany niesie nowelizacja ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw?

W dniu 28 listopada 2018 r. została ogłoszona w Dzienniku Ustaw ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2219), zwana dalej ,,ustawą nowelizującą”. Ustawa nowelizująca uwzględnia postulaty zgłaszane przez samorząd zawodowy fizjoterapeutów, w szczególności zawarte w uchwale Krajowej Rady Fizjoterapeutów z dnia […]

Czytaj dalej