W dniu 28 listopada 2018 r. została ogłoszona w Dzienniku Ustaw ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2219), zwana dalej ,,ustawą nowelizującą”. Ustawa nowelizująca uwzględnia postulaty zgłaszane przez samorząd zawodowy fizjoterapeutów, w szczególności zawarte w uchwale Krajowej Rady Fizjoterapeutów z dnia 29 sierpnia 2017 r. nr 86 I/KRF w sprawie zmiany przepisów w zakresie działalności gospodarczej fizjoterapeutów, skierowanej do Ministra Zdrowia.

Najistotniejszą, wyczekiwaną zmianą było zniesienie obowiązku wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie jako podmiot leczniczy przez fizjoterapeutów wykonujących zawód w ramach działalności gospodarczej. 

Ustawa wydłużyła możliwość wykonywania działalności gospodarczej przez fizjoterapeutów bez wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą do 31 października 2019 r. 

przy czym wprowadziła możliwość wykonywania zawodu fizjoterapeuty w ramach działalności gospodarczej oprócz podmiotu leczniczego także w formie praktyki zawodowej. Tym samym zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez fizjoterapeutów zostały określone analogicznie jak zasady obowiązujące lekarzy czy pielęgniarki i położne.

Drugą zasadniczą zmianą wprowadzoną ustawą nowelizującą jest rozszerzenie katalogu czynności, których wykonywanie uznaje się również za wykonywanie zawodu fizjoterapeuty. Dotyczy to w szczególności fizjoterapeutów wykonujących czynności w domach pomocy społecznej, placówkach oświatowych, klubach sportowych i centrach fitness oraz podmiotach świadczących usługi typu spa. Regulacja ta oznacza, że fizjoterapeuci wykonujący te same czynności zawodowe poza podmiotami wykonującymi działalność leczniczą nie będą tracili prawa do udzielania świadczeń zdrowotnych po okresie 5 lat zatrudnienia w ww. jednostkach. Jednocześnie ustawa nowelizująca zawiera przepis, który pozwala zaliczyć do okresów doświadczenia w zawodzie fizjoterapeuty wykonywanie czynności zawodowych przed jej wejściem w życie, czyli wykonywanych w okresie, gdy nie stanowiły wykonywania zawodu fizjoterapeuty, zgodnie z ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty.