W dniu 29 marca 2019 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Rozporządzenie to określa szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Odnosi się ono także do praktyk zawodowych fizjoterapeutów.

Wymagania te stanowią jeden z warunków koniecznych do spełnienia przez fizjoterapeutów wykonujących zawód w ramach działalności leczniczej jako praktykę zawodową, a w konsekwencji warunek wpisania praktyki zawodowej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Zgodnie z warunkami ogólnoprzestrzennymi zasadą jest, że pomieszczenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą lokalizowane są w samodzielnym budynku albo w zespole budynków. W przypadku wykonywania praktyk zawodowych dopuszcza się posiadanie pomieszczenia w lokalu mieszkalnym, pod warunkiem zapewnienia wyodrębnienia tego pomieszczenia od pomieszczeń innych użytkowników lokalu (§ 14 ust. 1 i 3 rozporządzenia).

Kształt i powierzchnia pomieszczeń muszą umożliwiać prawidłowe rozmieszczenie, zainstalowanie i użytkowanie urządzeń, aparatury i sprzętu, stanowiących jego niezbędne funkcjonalne wyposażenie (§ 16 rozporządzenia).

W zakresie wymagań ogólnobudowlanych przepisy nakazują, aby podłogi wykonane zostały z materiałów umożliwiających ich mycie i dezynfekcję, a połączenie ścian z podłogami wykonane było w sposób umożliwiający jej mycie i dezynfekcję. Meble w pomieszczeniach podmiotu wykonującego działalność leczniczą umożliwiają ich mycie oraz dezynfekcję.

Pomieszczenia, w których są wykonywane badania lub zabiegi wyposaża się w:

  1.  co najmniej jedną umywalkę z baterią z ciepłą i zimną wodą;
  2. dozownik z mydłem w płynie;
  3. dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym;
  4. pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki.

Pomieszczenia, w których są wykonywane badania lub zabiegi przy użyciu narzędzi i sprzętu wielokrotnego użycia, niezależnie od umywalek, wyposaża się w zlew z baterią, chyba że stanowiska mycia rąk personelu oraz narzędzi i sprzętu wielokrotnego użycia są zorganizowane w oddzielnym pomieszczeniu, do którego narzędzia i sprzęt są przenoszone w szczelnych pojemnikach oraz w przypadku gdy mycie i sterylizacja są przeprowadzane w innym podmiocie.

Instalacje i urządzenia klimatyzacji podlegają okresowemu przeglądowi, czyszczeniu lub dezynfekcji, lub wymianie elementów instalacji zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej niż co 12 miesięcy.

W odniesieniu do pomieszczeń i urządzeń praktyki zawodowej należy spełnić wymagania określone dla ambulatorium(załącznik nr 2). Z punktu widzenia praktyk fizjoterapeutycznych należy wskazać na następujące wymagania.

W ambulatoriach wydziela się pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne dorosłym, dzieciom chorym i dzieciom zdrowym. Dopuszcza się wspólne pomieszczenia dla wszystkich grup pacjentów, z zachowaniem rozdziału czasowego przyjęć dzieci zdrowych. W ambulatoriach, w których są wykonywane zabiegi, urządza się gabinet diagnostyczno-zabiegowy.

W ambulatoriach, w których nie są wykonywane zabiegi, urządza się pokój do przyjmowania pacjentów. Gabinet badań ginekologicznych oraz ambulatoria, w których są udzielane świadczenia zdrowotne w dziedzinie urologii mają bezpośrednie połączenie z pomieszczeniem higieniczno-sanitarnym wyposażonym dodatkowo w bidet. W przypadku wykonywania praktyki zawodowej w pomieszczeniu, gdzie wykonywana jest praktyka dopuszcza się możliwość zapewnienia pomieszczenia higieniczno-sanitarnego niepołączonego bezpośrednio z gabinetem.

W ambulatorium znajduje się co najmniej jedno pomieszczenie higieniczno-sanitarne.

Należy wskazać, że wymagania określone w załączniku nr 6 dla zakładu rehabilitacji leczniczej odnoszą się do zakładu leczniczego podmiotu leczniczego. Nie są one zatem obligatoryjne dla pomieszczeń i urządzeń praktyk zawodowych fizjoterapeutów.

Powyższe wymagania obowiązują od dnia 1 kwietnia 2019 r.