Kształcenie przeddyplomowe

Aby przystąpić na dzień dzisiejszy do kształcenia w zakresie zawodu medycznego jakim jest fizjoterapia należy podjąć 5-letnie jednolite studia magisterskie zgodnie z zapisem Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: § 40. Studia na kierunku związanym z kształceniem w zakresie fizjoterapii prowadzone w dniu wejścia w życie rozporządzenia mogą być prowadzone do dnia: zakończenia ostatniego cyklu […]

Czytaj dalej

Standardy kształcenia do wykonywania zawodu Fizjoterapeuty i dlaczego są ważne

Standard kształcenia jest zbiorem reguł i wymagań w zakresie kształcenia dotyczących sposobu organizacji kształcenia, osób prowadzących to kształcenie, ogólnych i szczegółowych efektów uczenia się, a także sposobu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się Standard ma zastosowanie do kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu fizjoterapeuty prowadzonego na studiach na kierunku fizjoterapia, zwanych dalej „studiami”. 1.2. Studia są jednolitymi […]

Czytaj dalej

Obrony prac dyplomowych w trybie online

Organizacja roku akademickiego leży w gestii każdej uczelni wyższej, która podlega pod Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  Jednocześnie wskazujemy, że aktualnie prowadzone są prace legislacyjne w tym zakresie. Zgodnie z art. 76a, który może zostać dodany do ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 […]

Czytaj dalej

Egzamin PEF czyli Państwowy Egzamin Fizjoterapeutyczny

Egzamin  PEF organizuje i przeprowadza Centrum Egzaminów Medycznych tj „CEM”. www.cem.edu.pl/index.php Do PEF może przystąpić osoba, która uzyskała tytuł zawodowy magistra po ukończeniu 5-letnich  studiów wyższych w zakresie fizjoterapii rozpoczętych po dniu 1 października 2017 r. Osoba zamierzająca przystąpić do PEF, składa wniosek o potwierdzenie uprawnień do złożenia zgłoszenia do PEF. Wniosek generowany i pobierany […]

Czytaj dalej