Aby przystąpić na dzień dzisiejszy do kształcenia w zakresie zawodu medycznego jakim jest fizjoterapia należy podjąć 5-letnie jednolite studia magisterskie zgodnie z zapisem Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

§ 40. Studia na kierunku związanym z kształceniem w zakresie fizjoterapii prowadzone w dniu wejścia w życie rozporządzenia mogą być prowadzone do dnia:

  1. zakończenia ostatniego cyklu kształcenia rozpoczętego przed dniem 1 października 2017 r. – w przypadku studiów pierwszego stopnia;
  2. 31 grudnia 2022 r. – w przypadku studiów drugiego stopnia

W związku z zapisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie (Dz. U. poz. 1861, z późn. zm.), podstawowa jednostka organizacyjna uczelni może prowadzić kształcenie na kierunku fizjoterapia w ramach studiów drugiego stopnia, czyli studiów magisterskich fizjoterapeutów, którzy ukończyli kształcenie na poziomie stopnia pierwszego, czyli posiadających tytuł zawodowy licencjata jedynie do 31 grudnia 2022 roku. Oznacza to, iż ostatni nabór na studia drugiego stopnia może odbyć się w ramach rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021.

Po tym terminie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, kształcenie na poziomie studiów magisterskich dla osób posiadających tytuł licencjata nie będzie możliwe a ostatni nabór na studia II stopnia odbędzie się na jesieni 2020 roku. W ramach obecnych przepisów po tym terminie, aby uzupełnić studia licencjackie o wyższy tytuł zawodowy, jedyną drogą będzie podjęcie jednolitych pięcioletnich studiów magisterskich.

Podstawa prawna:

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r.w sprawie studiów