Organizacja roku akademickiego leży w gestii każdej uczelni wyższej, która podlega pod Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  Jednocześnie wskazujemy, że aktualnie prowadzone są prace legislacyjne w tym zakresie. Zgodnie z art. 76a, który może zostać dodany do ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 i 374), na mocy uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 kwietnia ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, Uczelnia może zorganizować weryfikację osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów, w szczególności przeprowadzać zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia oraz egzaminy dyplomowe, poza siedzibą uczelni lub poza jej filią z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację. Prace nad ustawą jeszcze się jednak nie zakończyły, a jej wejście w życie uzależnione jest od Senatu oraz Prezydenta.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydało również rekomendacje w sprawie kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (https://www.gov.pl/web/nauka/ksztalcenie-zdalne-na-uczelniach) wskazując, że:

  • Egzamin dyplomowy może odbywać się w ramach synchronicznego kontaktu online;
  • Egzamin dyplomowy może zostać przeprowadzony poprzez wideokonferencję, konferencję internetową, platformę zdalnego nauczania oraz inne narzędzia do synchronicznej pracy grupowej;
  • Komisja egzaminacyjna powinna zweryfikować dane osobowe studenta przystępującego do egzaminu dyplomowego;
  • Komisja sporządza protokół z przebiegu egzaminu dyplomowego. Uczelnia powinna zapewnić możliwość podpisania protokołu przez wszystkich członków komisji egzaminacyjnej.