Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji wprowadzony został na podmioty wykonujące działalność leczniczą nałożony obowiązek przesyłania informacji o posiadanych wyrobach medycznych i środkach ochrony osobistej.

W przypadku praktyk zawodowych określone informacje należy przekazywać corocznie do dnia 31 stycznia.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku nieposiadania wyrobów bądź środków ochrony osobistej wymienionych w rozporządzeniu, nie ma obowiązku logowania na stronie systemu oraz zgłaszania braków.

Zachęcamy również do zapoznania się z pytaniami oraz odpowiedziami, dotyczącymi działania systemu https://sezoz.ezdrowie.gov.pl/Home/FAQ.

Powyższy obowiązek jest odrębny i niezwiązany z obowiązkiem sprawozdawczym do GUS!

Stan prawny: luty 2023 r.