Szczegóły dotyczące przeszkolenia jego zakresu, ramowego programu oraz karty przeszkolenia znajdą Państwo w

UCHWAŁA NR 297/II KRF KRAJOWEJ RADY FIZJOTERAPEUTÓW z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie przeszkolenia fizjoterapeutów po przerwie w wykonywaniu zawodu

Art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty przewiduje, że fizjoterapeuta, który nie wykonuje zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, a zamierza podjąć jego wykonywanie, ma obowiązek zawiadomić o tym Krajową Radę Fizjoterapeutów i odbyć trwające nie dłużej niż 6 miesięcy przeszkolenie pod nadzorem fizjoterapeuty z tytułem magistra i 5-letnim stażem pracy lub z tytułem specjalisty w dziedzinie fizjoterapii.

 • 3 miesiące – w przypadku, gdy okres nie wykonywania zawodu wynosi do 10 lat;
 • 4 miesiące – w przypadku, gdy okres nie wykonywania zawodu wynosi powyżej 10 do 15 lat;
 • 5 miesięcy – w przypadku, gdy okres nie wykonywania zawodu wynosi powyżej 15 do 20 lat;
 • 6 miesięcy – w przypadku, gdy okres nie wykonywania zawodu wynosi powyżej 20 lat.

Krajowa Rada Fizjoterapeutów stoi na stanowisku, że nie wykonywaniem zawodu obligującym fizjoterapeutę do odbycia przeszkolenia jest niepodejmowanie czynności zawodowych przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat. Okres ten jest liczony przede wszystkim:

 • od rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej lub stosunku służbowego albo porozumienia o współpracy w ramach wolontariatu;
 • od dnia zakończenia lub zawieszenia praktyki zawodowej;
 • w przypadku fizjoterapeuty, który nie wykonywał zawodu – od momentu uzyskania wykształcenia zawodowego, okres nie wykonywania zawodu oblicza się od daty otrzymania dyplomu ukończenia szkoły.

PRZERWANIE OKRESU BEZCZYNNOŚCI ZAWODOWEJ

5-letni okres nie wykonywania zawodu fizjoterapeuty, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, zostaje przerwany, jeżeli fizjoterapeuta przed upływem 5 lat podejmie aktywność zawodową, realizowaną faktycznie i nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy w wymiarze co najmniej 40 godzin miesięcznie, potwierdzoną odpowiednimi dokumentami.

Przebieg procesu przeszkolenia:

 1. Fizjoterapeuta który chce powrócić do wykonywania zawodu po okresie bezczynności zawodowej składa do Biura KIF zawiadomienie o zamiarze podjęcia wykonywania zawoduzawierające informacje o czasie trwania przerwy oraz zgodę kierownika (bądź kierowników w przypadku odbywania przeszkolenia w więcej niż jednym podmiocie) podmiotu leczniczego na odbycie przeszkolenia w jego placówce, a także zakres obowiązków opiekuna (bądź opiekunów) z danymi i podpisem opiekuna przeszkolenia.

Wzór zawiadomienia jest do pobrania na Portalu Fizjoterapeuty.

Zawiadomienie należy złożyć w oryginale w siedzibie Biura KIF lub przesłać w Portalu Fizjoterapeuty. Wniosek dostępny jest w zakładce „wnioski”.

W przypadku, gdy fizjoterapeuta złoży wyżej wymienione dokumenty poprzez Portal Fizjoterapeuty jest zobowiązany do dostarczenia ich po zakończeniu przeszkolenia w oryginale wraz z kartą przeszkolenia do siedziby Krajowej Izby Fizjoterapeutów osobiście bądź drogą pocztową.

Po przyjęciu oraz weryfikacji przez KIF zawiadomienia fizjoterapeuta otrzymuje drogą mailową potwierdzenie otrzymania dokumentów z informacją o wymiarze czasu oraz kartą przeszkolenia.

 1. Przeszkolenie w podmiocie leczniczym odbywa się w wymiarze minimum 40 godz. miesięcznie, pod nadzorem magistra fizjoterapii z min. 5 letnim stażem pracy lub z tytułem specjalisty.
 • W przypadku, gdy w podmiocie leczniczym nie wykonuje się wszystkich rodzajów czynności zawodowych wymaganych programem przeszkolenia, możliwe jest odbycie przeszkolenia w więcej niż jednym podmiocie.

Fizjoterapeuta zobowiązany jest po zakończeniu przeszkolenia niezwłocznie dostarczyć do KIF komplet dokumentów w postaci:

 • oryginału zawiadomienia o zamiarze podjęcia wykonywania zawodu (w przypadku przekazania do KIF skanu)
 • karty przeszkolenia z kompletem podpisów opiekuna/opiekunów przeszkolenia praktycznego oraz kierownika podmiotu leczniczego w którym realizowane było przeszkolenie

Po pozytywnym zakończeniu przeszkolenia i dostarczeniu do KIF kompletu dokumentów sporządzane i przekazywane fizjoterapeucie jest zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty art. 11

UCHWAŁA NR 297/II KRF KRAJOWEJ RADY FIZJOTERAPEUTÓW z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie przeszkolenia fizjoterapeutów po przerwie w wykonywaniu zawodu.

UCHWAŁA NR 452/I KRF KRAJOWEJ RADY FIZJOTERAPEUTÓW z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie stanowiska Krajowej Rady Fizjoterapeutów dotyczącego ciągłości stażu zawodowego fizjoterapeuty i okresów bezczynności zawodowej

Uchwała nr 587/I KRF z dnia 13 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stanowiska Krajowej Rady Fizjoterapeutów dotyczącego ciągłości stażu zawodowego fizjoterapeuty i okresów bezczynności zawodowej

Jakie czynności powinien podjąć Fizjoterapeuta chcący powrócić do wykonywania zawodu po okresie bezczynności zawodowej:

KROK 1
Wystąpić o Prawo Wykonywania Zawodu Fizjoterapeuty – jeżeli jeszcze go nie posiada.

KROK 2
Znaleźć podmiot leczniczy (lub podmioty lecznicze), który zgodzi się na przeprowadzenie przeszkolenia po bezczynności zawodowej.

KROK 3
Przesłać do KIF zawiadomienie o zamiarze podjęcia wykonywania zawodu.

KROK 4
Można rozpocząć przeszkolenie po otrzymaniu od KIF informacji zwrotnej wraz z kartą przeszkolenia.  

KROK 5
Odbyć przeszkolenie zgodnie z otrzymaną kartą przeszkolenia.

KROK 6
Po zakończeniu przeszkolenia, przesłać do siedziby KIF oryginał zawiadomienia o zamiarze podjęcia wykonywania zawodu oraz kartę przeszkolenia z wymaganymi podpisami.

ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE PODJĘCIA WYKONYWANIA ZAWODU

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA – SPRAWDŹ