Uwaga!

W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii fizjoterapeuta powracający do wykonywania zawodu składa do KIF zawiadomienie o zamiarze podjęcia wykonywania zawodu i nie przechodzi przeszkolenia wstępnego i praktycznego. Musi on jednakże przez pierwsze 3 miesiące udzielać świadczeń zdrowotnych w podmiocie leczniczym pod nadzorem wskazanego fizjoterapeuty.

Wzór zawiadomienia określa załącznik nr 3 do uchwały nr 588/KRF (pobierz).

Dokument musi zostać niezwłocznie przekazany w oryginale do KIF z podpisami fizjoterapeuty powracającego do zawodu oraz fizjoterapeuty nadzorującego jego pracę przez pierwsze 3 miesiące udzielania świadczeń zdrowotnych.

W przypadku chęci rejestracji indywidualnej praktyki zawodowej jako jedynej formy wykonywania świadczeń zdrowotnych konieczne jest przejście przeszkolenia wstępnego i praktycznego.

Po okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii fizjoterapeuta powracający do wykonywania zawody w każdym przypadku będzie zobowiązany do przejścia pełnego przeszkolenia po przerwie w wykonywaniu zawodu.

Fizjoterapeuta powracający do wykonywania zawodu powinien na zawiadomieniu podać datę faktycznego rozpoczęcia udzielania świadczeń pod nadzorem (przy składanym podpisie).

Zawiadomienie o powrocie do wykonywania zawodu fizjoterapeuty musi zostać przekazane niezwłocznie pocztą/kurierem lub złożone osobiście w oryginale (z kompletem podpisów i pieczęcią podmiotu leczniczego) do siedziby KIF.

Szczegóły dotyczące przeszkolenia jego zakresu, ramowego programu oraz karty przeszkolenia znajdą Państwo w UCHWAŁA NR 453/I KRF KRAJOWEJ RADY FIZJOTERAPEUTÓW z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie przeszkolenia fizjoterapeuty po przerwie w wykonywaniu zawodu

oraz zmieniająca ją

UCHWAŁA NR 588/I KRF KRAJOWEJ RADY FIZJOTERAPEUTÓW z dnia 13 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeszkolenia fizjoterapeutów po przerwie w wykonywaniu zawodu

Art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty przewiduje, że fizjoterapeuta, który nie wykonuje zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, a zamierza podjąć jego wykonywanie, ma obowiązek zawiadomić o tym Krajową Radę Fizjoterapeutów i odbyć trwające nie dłużej niż 6 miesięcy przeszkolenie pod nadzorem fizjoterapeuty z tytułem magistra i 5-letnim stażem pracy lub z tytułem specjalisty w dziedzinie fizjoterapii.

 • 3 miesiące – w przypadku, gdy okres nie wykonywania zawodu wynosi do 10 lat;
 • 4 miesiące – w przypadku, gdy okres nie wykonywania zawodu wynosi powyżej 10 do 15 lat;
 • 5 miesięcy – w przypadku, gdy okres nie wykonywania zawodu wynosi powyżej 15 do 20 lat;
 • 6 miesięcy – w przypadku, gdy okres nie wykonywania zawodu wynosi powyżej 20 lat.

Krajowa Rada Fizjoterapeutów stoi na stanowisku, że nie wykonywaniem zawodu obligującym fizjoterapeutę do odbycia przeszkolenia jest niepodejmowanie czynności zawodowych przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat. Okres ten jest liczony przede wszystkim:

 • od rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej lub stosunku służbowego albo porozumienia o współpracy w ramach wolontariatu;
 • od dnia zakończenia lub zawieszenia praktyki zawodowej;
 • w przypadku fizjoterapeuty, który nie wykonywał zawodu – od momentu uzyskania wykształcenia zawodowego, okres nie wykonywania zawodu oblicza się od daty otrzymania dyplomu ukończenia szkoły.

Uznaje się, że okresy bezczynności zawodowej biegną najwcześniej od momentu wejścia w życie ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, tj. od dnia 31 maja 2016 r. – w stosunku do osób, które ukończyły kształcenie kierunkowe zawierające się w zakresie art. 13 ust. 1 pkt1-5 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, przed wejściem w życie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.

PRZERWANIE OKRESU BEZCZYNNOŚCI ZAWODOWEJ

5-letni okres nie wykonywania zawodu fizjoterapeuty, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, zostaje przerwany, jeżeli fizjoterapeuta przed upływem 5 lat podejmie aktywność zawodową, realizowaną faktycznie i nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy w wymiarze co najmniej 40 godzin miesięcznie, potwierdzoną odpowiednimi dokumentami.

Przebieg procesu przeszkolenia:

 1. Fizjoterapeuta który chce powrócić do wykonywania zawodu po okresie bezczynności zawodowej składa do Biura KIF zawiadomienie o zamiarze podjęcia wykonywania zawodu zawierające informacje o czasie trwania przerwy oraz zgodę kierownika podmiotu leczniczego na odbycie części praktycznej przeszkolenia w jego placówce, a także dane i podpis opiekuna przeszkolenia.

Wzór zawiadomienia określa załącznik nr 2 do uchwały 588/KRF. (link do załącznika)

Zawiadomienie może zostać złożone w oryginale w siedzibie Biura KIF lub przesłane pocztą/kurierem. Można je również przesłać w postaci skanu (nie może być to zdjęcie) na adres szkolenia@kif.info.pl.

 1. Po przyjęciu przez KIF zawiadomienia fizjoterapeuta przechodzi przeszkolenie wstępne, które rozpoczyna się od dnia nadania dostępu do platformy e-learningu. Przeszkolenie wstępne kończy się zaliczeniem części teoretycznej przeszkolenia w postaci testu jednokrotnego wyboru przeprowadzanym nie później niż po 14 dniach od dnia nadania dostępu do platformy e-learningu. Możliwe jest 3-krotne podejście do testu.
 2. Przeszkolenie praktyczne w podmiocie leczniczym odbywa się na podstawie skierowania zawierającego określenie miejsca odbycia przeszkolenia oraz czas jego trwania, uwzględniający długość okresu nie wykonywania zawodu, wystawionego przez Prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów. Dokument przekazywany jest fizjoterapeucie w terminie 7 dni roboczych od ukończenia przeszkolenia wstępnego w formie e-learningowej. Do skierowania dołącza się imienną kartę przeszkolenia.
 • W przypadku, gdy w podmiocie leczniczym nie wykonuje się wszystkich rodzajów czynności zawodowych wymaganych programem przeszkolenia, możliwe jest odbycie przeszkolenia w więcej niż jednym podmiocie.
 • Przeszkolenie może odbyć się również na podstawie umowy o pracę u pracodawcy, który zatrudnia albo ma zamiar zatrudnić fizjoterapeutę, z zachowaniem warunków określonych w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty oraz niniejszej uchwale.

Fizjoterapeuta zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć do KIF po zakończeniu przeszkolenia praktycznego komplet dokumentów w postaci:

 • oryginału zawiadomienia o zamiarze podjęcia wykonywania zawodu (w przypadku przekazania do KIF skanu)
 • karty przeszkolenia z kompletem podpisów opiekuna/opiekunów przeszkolenia praktycznego oraz kierownika podmiotu leczniczego w którym realizowane było przeszkolenie
 1. Po pozytywnym zakończeniu przeszkolenia i dostarczeniu do KIF kompletu dokumentów sporządzane i przekazywane fizjoterapeucie jest zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu mówiące o możliwości podjęcia pracy w zawodzie fizjoterapeuty.

Uwaga!

W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii fizjoterapeuta powracający do wykonywania zawodu składa do KIF zawiadomienie o zamiarze podjęcia wykonywania zawodu i nie przechodzi przeszkolenia wstępnego i praktycznego. Musi on jednakże przez pierwsze 3 miesiące udzielać świadczeń zdrowotnych w podmiocie leczniczym pod nadzorem wskazanego fizjoterapeuty.

Wzór zawiadomienia określa załącznik nr 3 do uchwały nr 588/KRF (pobierz).

Dokument musi zostać niezwłocznie przekazany w oryginale do KIF z podpisami fizjoterapeuty powracającego do zawodu oraz fizjoterapeuty nadzorującego jego pracę przez pierwsze 3 miesiące udzielania świadczeń zdrowotnych.

Po okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii fizjoterapeuta powracający do wykonywania zawodu, w każdym przypadku będzie zobowiązany do przejścia pełnego przeszkolenia po przerwie w wykonywaniu zawodu.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty art. 11

UCHWAŁA NR 453/I KRF KRAJOWEJ RADY FIZJOTERAPEUTÓW z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie przeszkolenia fizjoterapeuty po przerwie w wykonywaniu zawodu.

UCHWAŁA NR 588/I KRF KRAJOWEJ RADY FIZJOTERAPEUTÓW z dnia 13 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeszkolenia fizjoterapeutów po przerwie w wykonywaniu zawodu.

Zobacz tekst jednolity uchwały w sprawie przeszkolenia fizjoterapeuty po przerwie w wykonywaniu zawodu

UCHWAŁA NR 452/I KRF KRAJOWEJ RADY FIZJOTERAPEUTÓW z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie stanowiska Krajowej Rady Fizjoterapeutów dotyczącego ciągłości stażu zawodowego fizjoterapeuty i okresów bezczynności zawodowej

Uchwała nr 587/I KRF z dnia 13 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stanowiska Krajowej Rady Fizjoterapeutów dotyczącego ciągłości stażu zawodowego fizjoterapeuty i okresów bezczynności zawodowej

Zobacz tekst jednolity uchwały w sprawie stanowiska Krajowej Rady Fizjoterapeutów dotyczącego ciągłości stażu zawodowego fizjoterapeuty i okresów bezczynności zawodowej

Jakie czynności powinien podjąć Fizjoterapeuta chcący powrócić do wykonywania zawodu po okresie bezczynności zawodowej:

KROK 1
Wystąpić o Prawo Wykonywania Zawodu Fizjoterapeuty – jeżeli jeszcze go nie posiada

KROK 2
Znaleźć podmiot leczniczy, który zgodzi się na przeprowadzenie przeszkolenia lub w trakcie trwania COVID obejmie nadzór nad wykonywanymi czynnościami medycznymi

KROK 3
Przesłać do KIF zawiadomienia o zamiarze podjęcia czynności zawodowych

KROK 4
Odbycie przeszkolenia w pełnej formie tj.:

 1. odbycie i zaliczenie przeszkolenia teoretycznego w formie e-lerningu
 2. odbycie przeszkolenia praktycznego w wybranym podmiocie leczniczym

* W trakcie stanu epidemii/zagrożenia epidemicznego:

Rozpoczęcie udzielania świadczeń zdrowotnych (z zastrzeżeniem, że przez pierwsze 3 miesiące wykonywania zawodu fizjoterapeuta będzie udzielał świadczeń zdrowotnych pod nadzorem wskazanego fizjoterapeuty w podmiocie leczniczym)

ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE PODJĘCIA WYKONYWANIA ZAWODU

ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE PODJĘCIA WYKONYWANIA ZAWODU COVID-19