Obowiązek opłacania składek członkowskich jest zapisany w ustawie o zawodzie fizjoterapeuty w artykule 63 , gdzie wymienione są Prawa i Obowiązki członków samorządu:

Art. 63

  1. Członkowie samorządu mają prawo:

1) wybierać i być wybierani do organów KIF, z zastrzeżeniem art. 65 ust. 2–4 oraz art. 66;

2) korzystać z pomocy KIF w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz ochrony właściwych warunków wykonywania zawodu;

3) korzystać z ochrony i pomocy prawnej KIF;

4) korzystać z innych świadczeń KIF i działalności samopomocowej.

  1. Członkowie samorządu są obowiązani:

1) postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz zasadami wykonywania zawodu oraz kodeksem deontologii zawodowej;

2) sumiennie wykonywać obowiązki zawodowe;

3) przestrzegać uchwał organów KIF;

4) regularnie opłacać składkę członkowską;

5) aktualizować dane w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów.

Na I Krajowym Zjeździe Fizjoterapeutów – Delegaci uchwalili składkę na kwotę 25 zł miesięcznie.