Opłaty za wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie praktyk zawodowych fizjoterapeutów nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie ustawy o VAT, z uwagi na fakt, iż opłaty te wynikają z ustawowych regulacji dotyczących ograniczeń w zakresie wykonywania działalności leczniczej przez fizjoterapeutów jako członków samorządu zawodowego fizjoterapeutów. W związku z tym, z tytułu uiszczenia opłaty za wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą nie są wystawiane faktury VAT.

Aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, musi być spełniony m.in. warunek dotyczący właściwego udokumentowania.

Sposób prowadzenia księgi przychodów i rozchodów uregulowany jest w  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. poz. 2544). (“Rozporządzenie”). Zgodnie z § 11 ust. 3 pkt 1) i pkt 3) Rozporządzenia: “podstawą zapisów w księdze są dowody księgowe, którymi są:

 1. faktury, faktury VAT RR, rachunki oraz dokumenty celne, zwane dalej “fakturami”, wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami, lub
 2. inne dowody, wymienione w § 12 i 13, stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem i zawierające co najmniej:
  a) wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron (nazwę i adresy) uczestniczących w operacji gospodarczej, której dowód dotyczy,
  b) datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres dokonania operacji gospodarczej, której dowód dotyczy, z tym że jeżeli data dokonania operacji gospodarczej odpowiada dacie wystawienia dowodu, wystarcza podanie jednej daty,
  c) przedmiot operacji gospodarczej i jego wartość oraz ilościowe określenie, jeżeli przedmiot operacji jest wymierny w jednostkach naturalnych,
  d) podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji gospodarczych
  – oznaczone numerem lub w inny sposób umożliwiający powiązanie dowodu z zapisami księgowymi dokonanymi na jego podstawie.”

W myśl § 12 Rozporządzenia “za dowody księgowe uważa się również:

 1. dzienne zestawienia dowodów (faktur dotyczących sprzedaży) sporządzone do zaksięgowania ich zbiorczym zapisem;
 2. noty księgowe, sporządzone w celu skorygowania zapisu dotyczącego operacji gospodarczej, wynikającej z dowodu obcego lub własnego, otrzymane od kontrahenta podatnika lub przekazane kontrahentowi;
 3. dowody przesunięć;
 4. dowody opłat pocztowych i bankowych;
 5. inne dowody opłat, w tym dokonywanych na podstawie książeczek opłat, oraz dokumenty zawierające dane, o których mowa w § 11 ust. 3 pkt 3 [Rozporządzenia].”

Oznacza to, że w przypadkach, gdy KIF nie ma obowiązku wystawiania faktur VAT np. z tytułu opłacania przez fizjoterapeutów składek członkowskich, postawą zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów może być też potwierdzenie przelewu, o ile będzie zawierać dane dotyczące:

 1. stron uczestniczących w operacji gospodarczej,
 2. datę dokonania operacji gospodarczej,
 3. okres, którego dotyczy operacja gospodarcza,
 4. przedmiot operacji gospodarczej oraz
 5. jego wartość.