Rejestr Praktyk Zawodowych Fizjoterapeutów jak dokonać wpisu?

Rejestr Praktyk Zawodowych Fizjoterapeutów – jak dokonać wpisu? Rejestracja praktyki zawodowej odbywa się za pośrednictwem strony:https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl/  Dane kontaktowe administratora technicznego Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Telefon kontaktowy: 19 457 e-mail: rpwdl@cez.gov.pl Zapraszamy do zapoznania się z serią artykułów, które pomogą Państwu zarejestrować praktykę zawodową: Materiały do pobrania: Jakie wymagania powinien spełniać fizjoterapeuta aby zarejestrować praktykę […]

Czytaj dalej

Rejestr Praktyk Zawodowych Fizjoterapeutów – jak dokonać zmiany wpisu?

Zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) podmiot wykonujący działalność leczniczą (jakim jest również praktyka zawodowa fizjoterapeuty), wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od […]

Czytaj dalej

Praktyka zawodowa – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Współpracuję z podmiotem leczniczym i dostaję od pracodawcy zlecenia na wyjazdy do pacjentów. Jaką formę praktyki wybrać? 93 i 95? Czy tylko 93? – Rekomendujemy wybór indywidualnej praktyki fizjoterapeutycznej wyłącznie w zakładzie leczniczym (93). Kto może zarejestrować grupową praktykę fizjoterapeutyczną? – Grupowa praktyka fizjoterapeutyczna może być zarejestrowana wyłącznie przez fizjoterapeutów. Zgodnie z art. 19a ustawy […]

Czytaj dalej

Komunikat dotyczący wymogów dla prowadzenia praktyk zawodowych fizjoterapeutów

W dniu 29 marca 2019 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Rozporządzenie to określa szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Odnosi się ono także do praktyk zawodowych fizjoterapeutów. Wymagania te stanowią jeden z warunków koniecznych […]

Czytaj dalej

Możliwość wystawienia faktury za opłatę wniosku o wpis do rejestru praktyk zawodowych

Opłaty za wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie praktyk zawodowych fizjoterapeutów nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie ustawy o VAT, z uwagi na fakt, iż opłaty te wynikają z ustawowych regulacji dotyczących ograniczeń w zakresie wykonywania działalności leczniczej przez fizjoterapeutów jako członków samorządu zawodowego fizjoterapeutów. W związku z tym, z tytułu […]

Czytaj dalej

Uchwała nr 372/I KRF w sprawie rekomendacji regulaminu organizacyjnego praktyki fizjoterapeutycznej

W dniu 9 kwietnia 2019 r. Krajowa Rada Fizjoterapeutów podjęła uchwałę 372/I KRF w sprawie rekomendacji regulaminu organizacyjnego praktyki fizjoterapeutycznej. Krajowa Rada Fizjoterapeutów rekomenduje stosowanie regulaminu organizacyjnego praktyki fizjoterapeutycznej zgodnego z wzorem określonym w załączniku do uchwały. Dokument przedstawia zakres podstawowy, który powinien zostać rozwinięty i dostosowany do określonej praktyki zawodowej.

Czytaj dalej

Stanowisko KRF w sprawie zatrudniania dodatkowych osób w przypadku wykonywania praktyk zawodowych fizjoterapeutów

Stanowisko KRF w sprawie zatrudniania dodatkowych osób w przypadku wykonywania praktyk zawodowych fizjoterapeutów Biorąc pod uwagę fakt, że ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2019 r. w art. 5 ust. 2 pkt 3 wprowadziła możliwość prowadzenia działalności leczniczej przez fizjoterapeutów w formie jednoosobowej działalności […]

Czytaj dalej

Obowiązkowe ubezpieczenie OC

Co to jest OC? OC to odpowiedzialność cywilna. Jeśli popełnisz błąd w sztuce i sąd uzna, że jesteś winny wyrządzenia szkody, to będziesz zobowiązany ją naprawić. W zależności od wyroku sądu będziesz musiał naprawić szkodę, wypłacając odszkodowanie (np. koszt operacji, protez, ortez czy leków), często też zadośćuczynienie (za ból i cierpienie pacjenta), a nawet rentę […]

Czytaj dalej

Praktyka fizjoterapeutyczna a obniżony podatek lokalowy

Czy prowadząc indywidualną praktykę fizjoterapeutyczną we własnym lokalu będzie obowiązywała mnie obniżona kwota podatku lokalowe dla działalności leczniczej? Art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445, z późn. zm.) stanowi, że rada gminy, w drodze uchwały, określa […]

Czytaj dalej