Wpis do rejestru praktyki zawodowej podlega opłacie w wysokości 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru (zmiany w rejestrze są dokonywane po uiszczeniu opłaty w wysokości 50% tej kwoty).  Z opłaty od wpisu praktyki zawodowej są zwolnieni fizjoterapeuci, którzy uzyskali wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą po dniu wejścia w życie ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2018 r. poz. 505, z późn. zm.), pod warunkiem złożenia wniosku o wykreślenie podmiotu leczniczego z tego rejestru.

Należy wskazać, że w stosunku do praktyk zawodowych fizjoterapeutów Krajowa Rada Fizjoterapeutów, jako organ prowadzący rejestr, otrzymała uprawnienie przeprowadzenia kontroli w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej. Na Krajową Radę Fizjoterapeutów również zostały nałożone obowiązki związane z dokumentacją medyczną prowadzoną przez praktykę zawodową w przypadku zaprzestania działalności przez tę praktykę.

Ustawa nowelizująca weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r. Do tego dnia będzie musiało zostać wprowadzone całe instrumentarium prawne w postaci aktów wykonawczych do ustawy nowelizującej umożliwiające dokonanie stosownych wpisów,  prowadzenie rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą przez Krajową Radę Fizjoterapeutów, zakładanie i prowadzenie działalności leczniczej w formie praktyk zawodowych fizjoterapeutów, w tym wymagają dostosowania na poziomie rozporządzeń Ministra Zdrowia kwestie dotyczące wymagań w zakresie pomieszczeń, wysokości sumy gwarancyjnej ubezpieczenia, dokumentacji medycznej.