– Co jeśli nie podpisałem umowy wolontariackiej, a byłem wolontariuszem? Czy na podstawie zaświadczenia – liczy mi się ten czas do stażu zawodowego?

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw doprecyzowała, że fizjoterapeuta może wykonywać zawód także w ramach wolontariatu. Celem udokumentowania takiej formy wykonywania zawodu należałoby posiadać umowę, określającą w szczególności okres, na jaki została zawarta, miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych, zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych przez wolontariusza, wymiar czasu, w którym wolontariusz udziela świadczeń zdrowotnych, oraz zaświadczenie wydane przez podmiot, z którym jest zawarta umowa, o realizowaniu (wykonaniu) tej umowy. W przypadku braku umowy wydaje się, że należałoby uznać za wystarczające zaświadczenie podmiotu, w którym wolontariat był wykonywany, pod warunkiem, że zawierałoby ono ww. informacje niezbędne do oceny pod kątem doświadczenia w zawodzie fizjoterapeuty.