W związku z napływającymi licznymi zapytaniami dotyczącymi możliwości zwolnienia z opłaty składek członkowskich osób, które nie wykonują zawodu fizjoterapeuty, uprzejmie informujemy, co następuje.

Obowiązek opłacania składek członkowskich przez członków samorządu zawodowego fizjoterapeutów wynika z art. 63 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2018 r. poz. 505, 1000, 1669 i 2219)). Wysokość składki członkowskiej i szczegółowe zasady jej opłacania, w tym zwolnienia z obowiązku opłacania składki, zostały ustalone w Uchwale nr 351/I KRF ze zm., tekst jednolity: obwieszczenie Prezesa KRF z dnia 2.10.2023

§3 ww uchwały

 1. Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów, na wniosek fizjoterapeuty, zwalnia go z obowiązku opłacania składki członkowskiej, jeżeli fizjoterapeuta:
  • jest zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny;
  • jest studentem studiów na kierunku fizjoterapia lub studiów III stopnia i nie wykonuje czynności zawodowych;
  • przebywa stale za granicą Rzeczpospolitej Polskiej i wykonuje czynności zawodowe wyłącznie poza jej terytorium, z zastrzeżeniem że przez stały pobyt uznaje się okres przekraczający 6 miesięcy;
  • przebywa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jednak czynności zawodowe wykonuje wyłącznie poza jej terytorium, z zastrzeżeniem że czynności te wykonywane są przez okres przekraczający 6 miesięcy;
  • przebywa na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym i nie wykonuje czynności zawodowych;
  • pobiera zasiłek macierzyński albo świadczenie rodzinne i nie wykonuje czynności zawodowych;
  • w innym przypadku niż określony w pkt 4 lub 5 sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem własnym lub swojego małżonka, lub dzieckiem przysposobionym, przez okres do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 5. rok życia i nie wykonuje czynności zawodowych;
  • przebywa na zwolnieniu lekarskim w związku z ciążą i nie wykonuje czynności zawodowych;
  • jest emerytem, rencistą, pobiera świadczenie przedemerytalne lub świadczenie rehabilitacyjne i nie wykonuje czynności zawodowych.
 2. Zasady zwolnienia ze składek członkowskich w razie zaistnienia indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci określa odrębna uchwała.
 3. Wyłącznie nie wykonywanie czynności zawodowych przez fizjoterapeutę nie stanowi podstawy do udzielenia zwolnienia z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§4 ww uchwały

 1. Fizjoterapeuta, będący emerytem albo rencistą, wykonujący czynności zawodowe, może zwrócić się do Prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów z wnioskiem o obniżenie składki członkowskiej.
 2. Wysokość obniżonej składki wynosi 50 % kwoty, o której mowa w § 1.

Wiele osób kieruje do Krajowej Izby Fizjoterapeutów zapytania, czy osoba, która nie pracuje obecnie w zawodzie fizjoterapeuty powinna wystąpić o prawo wykonywania zawodu?

Jeżeli osoba nie zamierza wykonywać pracy lub prowadzić działalności gospodarczej związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii, nie musi występować o przyznanie prawa wykonywania zawodu. Należy jednak pamiętać, że KRF ma 3 miesiące na rozpatrzenie wniosku o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu i do czasu uzyskania prawa nie będzie możliwe wykonywanie zawodu. Dlatego też okres ten należy uwzględnić w planowaniu swojej ścieżki zawodowej.