Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych określone zostały w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz.U z 2018 r. poz. 465, z późn.zm.). Rozporządzenie określa minimalne wymogi które muszą spełnić świadczeniodawcy chcący realizować świadczenia gwarantowane, w tym również wizytę fizjoterapeutyczną, w ramach której odbywa się badanie fizjoterapeutyczne i planowanie zabiegów fizjoterapeutycznych na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Zgodnie z przepisami przywołanego rozporządzenia magister fizjoterapii nieposiadający 3-letniego doświadczenia w zawodzie nie jest uprawniony do realizacji wizyty fizjoterapeutycznej w ramach świadczenia gwarantowanego w ramach fizjoterapii ambulatoryjnej oraz fizjoterapii domowej.

Należy jednak wskazać, że poza systemem świadczeń gwarantowanych nie mają zastosowania przepisy ww. rozporządzenia, niemniej jednak zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty w odniesieniu do mgr fizjoterapii, który rozpoczął studia wyższe z zakresu fizjoterapii przed dniem 1 października 2017 r. i uzyskał tytuł magistra wymagane jest trzyletnie doświadczenie w zawodzie. Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw, która wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r. wprowadza przepis, który stanowi, że fizjoterapeuta nieposiadający okresu doświadczenia w zawodzie określonego w ust. 4 pkt 2-4 może udzielać świadczeń zdrowotnych w zakresie wynikającym z posiadanego tytułu zawodowego, wyłącznie na podstawie skierowania lekarza albo innego fizjoterapeuty posiadającego prawo samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii.