W każdym przypadku odpowiedzialność zależy od okoliczności faktycznych i stopnia zawinienia i naruszenia przepisów prawa lub zasad aktualnej wiedzy medycznej. Należy jednak pamiętać, że zawód fizjoterapeuty jest samodzielnym zawodem medycznym i zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty  fizjoterapeuta wykonuje zawód z należytą starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej, poszanowaniem praw pacjenta, dbałością o jego bezpieczeństwo i wykorzystując wskazania aktualnej wiedzy medycznej. Art. 6 ust. 2 w/w ustawy stanowi, że w przypadku uzasadnionych wątpliwości odnoszących się do zleceń lekarza w zakresie fizjoterapii, fizjoterapeuta ma prawo domagać się od lekarza, który wydał zlecenie, by uzasadnił potrzebę jego wykonania, a także prawo odmowy wykonania określonego świadczenia. Odmowę wykonania świadczenia fizjoterapeuta uzasadnia w dokumentacji medycznej i informuje o niej lekarza zlecającego. Niezastosowanie powyższego przepisu może rodzić odpowiedzialność po stronie fizjoterapeuty. Fizjoterapeuta – który pomimo posiadania wiedzy o potencjalnym zagrożeniu dla zdrowia pacjenta, oraz mając uprawnienie do modyfikacji skierowania w przypadku skierowań wydanych przez lekarza niebędącego lekarzem specjalistą w dziedzinie rehabilitacji – wykona zlecone zabiegi, może ponieść odpowiedzialność za wyrządzenie ewentualnej szkody pacjentowi. W przypadku zabiegów zleconych w ramach skierowania wydanego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego będącego lekarzem specjalistą w dziedzinie rehabilitacji, fizjoterapeuta poniesie odpowiedzialność w przypadku wyrządzenia szkody pacjentowi, o ile nie zgłosił on przepisującemu lekarzowi swoich zastrzeżeń i nie odnotował on tego faktu w dokumentacji medycznej.

Wykonywanie zawodu fizjoterapeuty polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, ze wszystkimi tego konsekwencjami wynikającymi z przepisów prawa. Fizjoterapeuta podczas udzielania świadczeń zdrowotnych  podlega odpowiedzialności cywilnej, karnej ale także zawodowej (dyscyplinarnej).