Czy wolontariat po studiach liczy się do stażu zawodowego?

Przyjmuje się, że pojęcie stażu w zawodzie dotyczy każdej formy wykonywania zawodu, niezależnie od podstawy prawnej udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii, w tym pracy na podstawie umowy zlecenia, wolontariatu. Istotne jest wykonywanie czynności zawodowych. Z art. 4 ust. 6 pkt 4 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty w brzmieniu nadanym w projekcie ustawy o zmianie ustawy […]

Czytaj dalej

Czy liczy mi się czas stażu, jeśli nie pracuję w podmiocie leczniczym?

Jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą nowelizującą jest rozszerzenie katalogu czynności, których wykonywanie uznaje się również za wykonywanie zawodu fizjoterapeuty. Dotyczy to w szczególności fizjoterapeutów wykonujących czynności w domach pomocy społecznej, placówkach oświatowych, klubach sportowych i centrach fitness oraz podmiotach świadczących usługi typu spa. Regulacja ta oznacza, że fizjoterapeuci wykonujący te same czynności zawodowe poza […]

Czytaj dalej

Czemu absolwenci studiów licencjackich muszą czekać na PWZFz?

Art. 5 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2018 r. poz. 505, z późn. zm.) stanowi, że prawo posługiwania się tytułem zawodowym ,,fizjoterapeuta” przysługuje osobie posiadającej prawo wykonywania zawodu. Zgodnie z art. 28 tej ustawy fizjoterapeuta przed rozpoczęciem wykonywania zadań zawodowych na podstawie umowy o pracę lub umowy […]

Czytaj dalej

Mam niepełny etat. Jak liczy się wtedy staż zawodowy?

Brak jest przepisów precyzujących zakres pojęcia doświadczenia (stażu) w zawodzie lub wymiaru czasu pracy zaliczanego do okresu wykonywania zawodu. W związku z tym, Krajowa Rada Fizjoterapeutów planuje podjąć uchwałę, w której zajmie stanowisko dotyczące przyjęcia jednolitej interpretacji regulacji tych kwestii. O podjęciu uchwały niezwłocznie poinformujemy na stronie internetowej Izby: www.kif.info.pl

Czytaj dalej

Gdzie zgłosić osobę bez PWZFz?

Gdzie zgłosić osobę bez PWZFz? Zgodnie z art. 304 § 1 Kodeksu postępowania karnego każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję. Należy wskazać, że art. 136 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty stanowi, że udzielanie świadczeń z zakresu fizjoterapii bez uprawnień stanowi przestępstwo, a więc wyciągnięcie […]

Czytaj dalej

Dlaczego maile z odpowiedziami na pytania dotyczące kwestii prawnych kończą się klauzulą „Powyższe wyjaśnienia stanowią jedynie opinię w sprawie, nie są oficjalnym stanowiskiem Krajowej Izby Fizjoterapeutów i nie mogą stanowić podstawy do rozstrzygania wątpliwości organów stosujących przepisy ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.”?

Dlaczego maile z odpowiedziami na pytania dotyczące kwestii prawnych kończą się klauzulą „Powyższe wyjaśnienia stanowią jedynie opinię w sprawie, nie są oficjalnym stanowiskiem Krajowej Izby Fizjoterapeutów i nie mogą stanowić podstawy do rozstrzygania wątpliwości organów stosujących przepisy ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.”? Zamieszczana klauzula ma charakter informacyjny. Odpowiedzi udzielane w takiej formie przez KIF są opiniami […]

Czytaj dalej

Czy fizjoterapeuta nieprowadzący działalności gospodarczej, zatrudniony na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną może odliczyć w swoim zeznaniu rocznym opłacone składki członkowskie?

[Umowa o pracę] Nie można, w przypadku umowy o pracę z przepisów ustawy o PIT wynika, iż w przypadku świadczenia pracy na podstawie stosunku pracy, koszty uzyskania przychodów w podatku PIT określane są w kwotach wprost wskazanych w tej ustawie. Należy podkreślić, że w przypadku umowy o pracę, koszty uzyskania przychodów w podatku PIT są stałe i […]

Czytaj dalej

Informacja dla osób wnioskujących o przyznanie Prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty, które posiadają tytuł zawodowy „technik masażysta”

Krajowa Izba Fizjoterapeutów przypomina, że możliwość uzyskania Prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty (PWZFz) oraz rejestracji w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów dotyczy wyłącznie osób spełniających w szczególności wymóg określony w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty w zakresie posiadania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje z zakresu fizjoterapii. Zaznaczamy, że osoby posiadające dyplom technika masażysty i nieposiadające dyplomów określonych […]

Czytaj dalej

Obowiązek rejestracji osób, które nie pracują w zawodzie

Czy osoba, która nie pracuje obecnie w zawodzie fizjoterapeuty powinna wystąpić o prawo wykonywania zawodu? Jeżeli osoba nie zamierza wykonywać pracy lub prowadzić działalności gospodarczej związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii, to nie musi występować o PWZFz. Nadal jest możliwe uzyskanie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Należy jednak pamiętać, że KIF ma 3 miesiące na rozpatrzenie wniosku i do […]

Czytaj dalej