1. [Umowa o pracę]
  Nie można, w przypadku umowy o pracę z przepisów ustawy o PIT wynika, iż w przypadku świadczenia pracy na podstawie stosunku pracy, koszty uzyskania przychodów w podatku PIT określane są w kwotach wprost wskazanych w tej ustawie. Należy podkreślić, że w przypadku umowy o pracę, koszty uzyskania przychodów w podatku PIT są stałe i są niezależne od kosztów rzeczywistych. Innymi słowy nie ma możliwości rozliczenia składki w kosztach stosunku pracy.

  Zmiana stawek w zakresie umowy o pracę, które obowiązują od 2020 r. i nie dotyczą zeznania podatkowego za 2019 r.

  1) wynoszą 250 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 3000 zł – w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;

  2) nie mogą przekroczyć łącznie 4500 zł za rok podatkowy – w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;

  3) wynoszą 300 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 3600 zł – w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę;

  4) nie mogą przekroczyć łącznie 5400 zł za rok podatkowy – w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

 2. [Umowa zlecenia / umowa o dzieło]W przypadku świadczenia usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, koszty uzyskania przychodów w podatku PIT określane są w wysokości 20% uzyskanego przychodu (za wyjątkiem rozporządzania lub korzystania z niektórych praw autorskich gdzie koszty wynoszą 50%), pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe. Podatnik może zastosować koszty uzyskania przychodu w innej wysokości, gdy koszty te były wyższe niż 20% przychodu. Należy dodać, że po stronie podatnika leży konieczność udowodnienia, że faktyczne koszty uzyskania przychodów byływyższe niż wynikające z zastosowania normy procentowej 20%. W takim przypadku można zastosować koszty uzyskania przychodów w wysokości kosztów faktycznie poniesionych. Reasumując, jeżeli składka oraz inne koszty przekraczają kwotowo 20% przychodu z umowy zlecenia czy umowy o dzieło, wówczas można ją uwzględnić w kosztach uzyskania przychodu ze zlecenia czy umowy o dzieło.

tagi: PIT; odliczenie podatku