Gdzie zgłosić osobę bez PWZFz?

Zgodnie z art. 304 § 1 Kodeksu postępowania karnego każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję. Należy wskazać, że art. 136 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty stanowi, że udzielanie świadczeń z zakresu fizjoterapii bez uprawnień stanowi przestępstwo, a więc wyciągnięcie konsekwencji wobec osób, które dokonały tego czynu należy do organów wymiaru sprawiedliwości.

Jednocześnie KIF jako instytucja samorządowa, w przypadku powzięcia informacji o naruszeniu ustawy o zawodzie fizjoterapeuty dokonanym przez osobę, która nie ma prawa wykonywania zawodu i nie należy do Izby, ma obowiązek poinformowania o tym fakcie organów ścigania. Występując z zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do prokuratury, Izba musi podeprzeć swoje zarzuty dowodami – niestety, w większości jedynym takim dowodem będzie otrzymana informacja mailowa, która często jest niewystarczająca do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej. Należy tu zaznaczyć, że w ramach postępowania przygotowawczego organy ścigania przeprowadzają postępowanie dowodowe, stosując środki dowodowe określone w Kodeksie postępowania karnego. W przypadku więc otrzymania szczątkowych informacji w samym zawiadomieniu (a to ze względu na to, że Izba, nie będąc w miejscu popełnienia przestępstwa, a nawet często mając trudności z weryfikacją zgłaszanej osoby, nie jest w stanie przedstawić dowodów mających takie znaczenie dla postępowania jak osoba zgłaszająca) niewykluczone jest, że organy ścigania wezwą do wystąpienia w charakterze świadka osobę, która przesłała zgłoszenie. Izba przekazując zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa anonimizuje dane osobowe osób zgłaszających, jednak należy zaznaczyć, że na żądanie organów ścigania udostępnienia danych identyfikujących osoby zgłaszające popełnienie przestępstwa, Izba zobowiązana jest takie dane przedstawić.

W związku z powyższym, rekomendujemy składanie zgłoszeń bezpośrednio do organów ścigania, bowiem taka praktyka przyniesie najszybciej zamierzone efekty.