Dlaczego maile z odpowiedziami na pytania dotyczące kwestii prawnych kończą się klauzulą „Powyższe wyjaśnienia stanowią jedynie opinię w sprawie, nie są oficjalnym stanowiskiem Krajowej Izby Fizjoterapeutów i nie mogą stanowić podstawy do rozstrzygania wątpliwości organów stosujących przepisy ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.”?

Zamieszczana klauzula ma charakter informacyjny. Odpowiedzi udzielane w takiej formie przez KIF są opiniami i ze swej istoty nie miałyby charakteru wiążącego nawet, gdyby takiej klauzuli nie było. Oficjalne stanowisko organów KIF, w szczególności Krajowej Rady Fizjoterapeutów podejmowane jest w formie uchwały. Nie jest więc możliwym udzielanie odpowiedzi na zapytania mailowe dotyczące interpretacji przepisów, których miesięcznie wpływa kilkaset, po uprzednim uzyskaniu stanowiska KRF w takiej formie. Należy również podkreślić, że w ogromnej większości przypadków, kierowane do nas zapytania mailowe zawierają szczątkowe informacje, często niewystarczające do ustalenia pełnego stanu faktycznego. Każda sytuacja jest inna i charakteryzuje się szeregiem cech, które mogą zadecydować o innej kwalifikacji prawnej. Udzielane przez nas opinie są niewiążące także dlatego, że żaden przepis prawa nie daje samorządowi zawodowemu uprawnienia do wydawania wiążącej wykładni prawa, w odróżnieniu np. od interpretacji indywidualnej w sprawach ,,podatkowych” wydawanej przez właściwy organ lub właściwą państwową jednostkę organizacyjną w formie decyzji, od której służy odwołanie, a zatem po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego (art. 34 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców), która to interpretacja, na podstawie art. 35 ust. 2 ww. ustawy, jest wiążąca dla organów lub państwowych jednostek organizacyjnych właściwych dla przedsiębiorcy.

Z tego powodu przekazywane przez KIF odpowiedzi mają jedynie charakter pomocniczy i nie stanowią co do zasady podstawy rozstrzygnięcia organów stosujących prawo.