Przyjmuje się, że pojęcie stażu w zawodzie dotyczy każdej formy wykonywania zawodu, niezależnie od podstawy prawnej udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii, w tym pracy na podstawie umowy zlecenia, wolontariatu. Istotne jest wykonywanie czynności zawodowych. Z art. 4 ust. 6 pkt 4 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty w brzmieniu nadanym w projekcie ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw, przekazanym do Sejmu RP w dniu 9 października 2018 r. wynika już expressis verbis, że fizjoterapeuta może wykonywać zawód również w ramach wolontariatu. Informacje dotyczące przebiegu prac nad projektem są dostępne na stronie internetowej Sejmu:

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=RPL&Id=RM-10-154-18