Jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą nowelizującą jest rozszerzenie katalogu czynności, których wykonywanie uznaje się również za wykonywanie zawodu fizjoterapeuty. Dotyczy to w szczególności fizjoterapeutów wykonujących czynności w domach pomocy społecznej, placówkach oświatowych, klubach sportowych i centrach fitness oraz podmiotach świadczących usługi typu spa. Regulacja ta oznacza, że fizjoterapeuci wykonujący te same czynności zawodowe poza podmiotami wykonującymi działalność leczniczą nie będą tracili prawa do udzielania świadczeń zdrowotnych po okresie 5 lat zatrudnienia w ww. jednostkach. Jednocześnie ustawa nowelizująca zawiera przepis, który pozwala zaliczyć do okresów doświadczenia w zawodzie fizjoterapeuty wykonywanie czynności zawodowych przed jej wejściem w życie, czyli wykonywanych w okresie, gdy nie stanowiły wykonywania zawodu fizjoterapeuty, zgodnie z ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, w brzmieniu do 1 kwietnia 2019 r.