W przepisach prawa brak jest szczegółowych regulacji na temat skierowań wystawianych przez fizjoterapeutów. Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2018 r. poz. 505, z późn. zm.) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw w art. 4 ust. 4a odnosi się do skierowania wydawanego przez fizjoterapeutę posiadającego prawo samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii jako podstawy do udzielania świadczeń przez fizjoterapeutę nieposiadającego wymaganego okresu doświadczenia uprawniającego do samodzielnego udzielania świadczeń wynikających z posiadanego tytułu zawodowego. Ustawa, ani przepisy wykonawcze do niej, nie określają jednak ani wzoru skierowania wystawianego przez fizjoterapeutę, ani elementów tego skierowania.