Data ostatniej aktualizacji:

Rozporządzenie z dnia 6 listopada 2013 r w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2019 r. nie wprowadza zmian w przepisach regulujących zasady prowadzenia list osób oczekujących na świadczenia fizjoterapeutyczne.

Prawodawca nie precyzuje, w jakim terminie powinna odbyć się wizyta fizjoterapeutyczna, podczas której fizjoterapeuta dokona oceny stanu funkcjonalnego oraz zaplanuje zabiegi fizjoterapeutyczne. W świetle projektu zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką, opublikowanego na stronie NFZ w dniu 4 stycznia 2019 r. w celu przekazywania opinii, zaleca się rozpoczęcie cyklu zabiegów nie później niż ciągu 14 dni od realizacji wizyty fizjoterapeutycznej.

Należy jednak podkreślić, że powyższe zarządzenie nie zostało jeszcze podpisane i czekamy na jego ostateczną wersję.

Warto w tym miejscu również przytoczyć treść odpowiedzi na interpelację z dnia 13 września 2018 r., w której Pan Zbigniew Król Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia dostrzega problem czasu oczekiwania pacjentów na świadczenia fizjoterapeutyczne co może powodować, że zlecone zabiegi w długim odstępie czasu pomiędzy badaniem a realizacją świadczeń fizjoterapeutycznych „może prowadzić do udzielenia świadczeń nieadekwatnych do stanu pacjenta i nieprowadzących do osiągnięcia pozytywnego efektu zdrowotnego”. Realizacja wizyty fizjoterapeutycznej nie musi odbywać się w cyklu zabiegowym i nie można traktować wizyty fizjoterapeutycznej jako zabiegu fizjoterapeutycznego.