Co oznacza, że fizjoterapeuta może “planować zabiegi”?

Jak wynika z przepisów rozporządzenia zmieniającego począwszy od 1 stycznia br. to fizjoterapeuta uprawniony do realizacji wizyty fizjoterapeutycznej (tj. fizjoterapeuta posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie fizjoterapii lub tytuł specjalisty rehabilitacji ruchowej II stopnia, zwany dalej „specjalistą w dziedzinie fizjoterapii”, lub fizjoterapeuta posiadający tytuł magistra, o którym mowa w art. 4 ust. 4 pkt 1 i […]

Czytaj dalej

Jak i kiedy zrealizować obowiązek konsultacji z lekarzem reh. leczniczej przy uzasadnionych wątpliwościach, jeśli jest fizycznie nieuchwytny na pierwszej wizycie lub w czasie trwania cyklu? Czy w sytuacji, gdzie miałoby to zaważyć na odpowiedzialności zawodowej fizjoterapeuty, powinien on napisać odmowę do realizacji poszczególnych zabiegów (całego zlecenia)?

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, w przypadku uzasadnionych wątpliwości odnoszących się do zleceń lekarza w zakresie fizjoterapii, fizjoterapeuta ma prawo domagać się od lekarza, który wydał zlecenie, by uzasadnił potrzebę jego wykonania, a także prawo odmowy wykonania określonego świadczenia. Odmowę wykonania świadczenia fizjoterapeuta uzasadnia w dokumentacji medycznej i informuje o […]

Czytaj dalej

Kto określa, czy pacjent jest pilny czy nie?

Zgodnie z przepisami art. 6 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw pacjenta „Pacjent ma prawo, w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń zdrowotnych, do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r. w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się […]

Czytaj dalej

Czy osoba bez wymaganego doświadczenia zawodowego może zmieniać zabiegi na skierowaniu, przeprowadzić wizytę fizjoterapeutyczną lub rozpisać zabiegi?

Tylko magister fizjoterapii z 3-letnim doświadczeniem w zawodzie lub specjalista w dziedzinie fizjoterapii może określić, jakie zabiegi będzie obejmowała fizjoterapia u pacjenta skierowanego na świadczenia fizjoterapii ambulatoryjnej i fizjoterapii domowej. Magister fizjoterapii nieposiadający wymaganego doświadczenia, osoba posiadająca tytuł licencjata i technika fizjoterapii uprawnieni są tylko do realizacji zabiegów fizjoterapeutycznych.

Czytaj dalej

Kto prawnie odpowiada, jeśli zabieg na skierowaniu przez lekarza kierującego zaszkodzi pacjentowi?

W każdym przypadku odpowiedzialność zależy od okoliczności faktycznych i stopnia zawinienia i naruszenia przepisów prawa lub zasad aktualnej wiedzy medycznej. Należy jednak pamiętać, że zawód fizjoterapeuty jest samodzielnym zawodem medycznym i zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty  fizjoterapeuta wykonuje zawód z należytą starannością, zgodnie z […]

Czytaj dalej

Czy placówka poniesie konsekwencje przyjmując skierowanie z rozpisanymi zabiegami?

Co do zasady skierowania nie powinny zawierać elementu dotyczącego wskazania zabiegów fizjoterapeutycznych (chyba, że zostały wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego będącego lekarzem specjalistą w dziedzinie: rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu). Skierowanie zawierające dodatkowe elementy jest ważne, nie jest natomiast wiążące w zakresie tych dodatkowych elementów – bowiem to do […]

Czytaj dalej

Czy NFZ zapłaci za wizytę fizjoterapeutyczną?

Zgodnie z zarządzeniem nr 183/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 grudnia 2019 r. w  sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką warunkiem rozliczenia wizyty fizjoterapeutycznej jest odnotowanie tego faktu  w dokumentacji medycznej i opis zrealizowanych przez […]

Czytaj dalej

7. Czy wizyta fizjoterapeutyczna ma być prowadzona pierwszego dnia cyklu czy innego dnia?

Zgodnie z zarządzeniem nr 183/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 grudnia 2019 r. w  sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką wizyta fizjoterapeutyczna jest realizowana na początku i na końcu danego cyklu zabiegów, z zastrzeżeniem, że […]

Czytaj dalej

Jak mają być prowadzone kolejki dla wizyt fizjoterapeutycznych?

Rozporządzenie z dnia 6 listopada 2013 r w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2019 r. nie wprowadza zmian w przepisach regulujących zasady prowadzenia list osób oczekujących na świadczenia fizjoterapeutyczne.   Zgodnie z § 12 ust. 10 zarządzenia nr 183/2019/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie określenia […]

Czytaj dalej

Co powinna zawierać informacja zwrotna do lekarza kierującego?

Nie ma wzoru „druku”, na którym świadczeniodawca realizujący skierowanie winien przekazać informację do lekarza kierującego. Prawodawca określił natomiast, że informacja taka powinna zawierać dane o sposobie oraz efektach cyklu zabiegów dopuszczając możliwość ich przekazania do lekarza kierującego w postaci papierowej albo elektronicznej, którą dołącza do dokumentacji medycznej. Istnieje możliwość przekazania tej informacji bezpośrednio albo za […]

Czytaj dalej