Czy wolontariat po studiach liczy się do stażu zawodowego?

Przyjmuje się, że pojęcie stażu w zawodzie dotyczy każdej formy wykonywania zawodu, niezależnie od podstawy prawnej udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii, w tym pracy na podstawie umowy zlecenia, wolontariatu. Istotne jest wykonywanie czynności zawodowych. Z art. 4 ust. 6 pkt 4 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty w brzmieniu nadanym w projekcie ustawy o zmianie ustawy […]

Czytaj dalej

Czy muszę zaliczyć test językowy, aby otrzymać PWZFz, mając dyplom polskiej uczelni? Jestem obcokrajowcem.

Zgodnie z ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty prawo wykonywania zawodu może otrzymać osoba, która m.in. wykazuje znajomość języka polskiego w stopniu wystarczającym do wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Za wystarczające w zakresie spełnienia wymagania uznaje się przedstawienie dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim lub dyplomu publicznej szkoły policealnej lub niepublicznej szkoły policealnej o uprawnieniach […]

Czytaj dalej

Czy liczy mi się czas stażu, jeśli nie pracuję w podmiocie leczniczym?

Jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą nowelizującą jest rozszerzenie katalogu czynności, których wykonywanie uznaje się również za wykonywanie zawodu fizjoterapeuty. Dotyczy to w szczególności fizjoterapeutów wykonujących czynności w domach pomocy społecznej, placówkach oświatowych, klubach sportowych i centrach fitness oraz podmiotach świadczących usługi typu spa. Regulacja ta oznacza, że fizjoterapeuci wykonujący te same czynności zawodowe poza […]

Czytaj dalej

Czemu absolwenci studiów licencjackich muszą czekać na PWZFz?

Art. 5 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2018 r. poz. 505, z późn. zm.) stanowi, że prawo posługiwania się tytułem zawodowym ,,fizjoterapeuta” przysługuje osobie posiadającej prawo wykonywania zawodu. Zgodnie z art. 28 tej ustawy fizjoterapeuta przed rozpoczęciem wykonywania zadań zawodowych na podstawie umowy o pracę lub umowy […]

Czytaj dalej

Mam niepełny etat. Jak liczy się wtedy staż zawodowy?

Brak jest przepisów precyzujących zakres pojęcia doświadczenia (stażu) w zawodzie lub wymiaru czasu pracy zaliczanego do okresu wykonywania zawodu. W związku z tym, Krajowa Rada Fizjoterapeutów planuje podjąć uchwałę, w której zajmie stanowisko dotyczące przyjęcia jednolitej interpretacji regulacji tych kwestii. O podjęciu uchwały niezwłocznie poinformujemy na stronie internetowej Izby: www.kif.info.pl

Czytaj dalej