Zgodnie z ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty prawo wykonywania zawodu może otrzymać osoba, która m.in. wykazuje znajomość języka polskiego w stopniu wystarczającym do wykonywania zawodu fizjoterapeuty.
Za wystarczające w zakresie spełnienia wymagania uznaje się przedstawienie dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim lub dyplomu publicznej szkoły policealnej lub niepublicznej szkoły policealnej o uprawnieniach szkoły publicznej, kształcącej w języku polskim. W przypadku osób, które kształciły się w Polsce, ale nauka prowadzona była w innym niż polski języku, wymaga się złożenia oświadczenia następującej treści: „Oświadczam, że władam językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu fizjoterapeuty”, zawierającego klauzulę „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. W razie wątpliwości co do spełnienia warunku „wystarczającej znajomości” języka polskiego, każdy może złożyć wniosek do KIF z prośbą przeprowadzenia kontroli znajomości języka polskiego (w formie egzaminu).