Po wypełnieniu formularza elektronicznego na stronie https://kif.info.pl/rejestracja/, należy wydrukować wygenerowany wniosek, podpisać we wszystkich wskazanych miejscach.

Prosimy o sprawdzenie wszystkich danych, ze względu na fakt, że wiele z nich zostanie wydrukowanych na dokumencie PWZFz.

Jeżeli po wydrukowaniu wniosku zauważyli Panństwo błąd – prosimy o naniesienie zmiany długopisem i jej parafowanie.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające podane informacje; w szczególności:

 • Oryginały lub odpisy lub poświadczone notarialnie kopie wszystkich dyplomów wydanych w języku polskim, potwierdzających posiadane wykształcenie (dyplom technika, licencjata, magistra, specjalizacje).
 • Zdjęcie w formacie 35×45 mm (jak do dowodu osobistego).
  Wymogi dotyczące zdjęcia do dowodu osobistego
 • Jeśli na dyplomach widnieją inne nazwiska niż obecnie jest używane, do wniosku dołącza się skrócony odpis aktu małżeństwa, lub inny dokument potwierdzający zmianę nazwiska.
 • Potwierdzenie dokonania opłaty w wysokości 100 zł na wskazany we wniosku
  indywidualny numer konta.

Prosimy o nie wysyłanie certyfikatów z ukończonych kursów.

Zachęcamy do przesyłania odpisów dyplomów lub ich kserokopii poświadczonych notarialne, bowiem KIF nie zwraca nadesłanych dokumentów.

Ważny komunikat w sprawie dokumentów niezbędnych do uzyskania PWZFz

Z uwagi na powstałe wątpliwości dotyczące dokumentów, które należy składać do KIF celem otrzymania PWZFz przypominamy, że JEDYNYM dokumentem potwierdzającym posiadane wykształcenie (dyplom technika, licencjata, magistra, specjalizacji) jest notarialnie potwierdzona kopia (za zgodność z oryginałem) lub odpis lub oryginał dyplomu. Kopia poświadczona notarialnie może dotyczyć zarówno oryginału jak i odpisu dyplomu. Osoby nieposiadające dyplomów określonych w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty nie mogą uzyskać PWZFz.

Z uwagi na powyższe informujemy, że dokument inny niż dyplom nie będzie rozpatrywany.


Dokumenty należy przesłać na adres:

Krajowa Izba Fizjoterapeutów, al. Jerozolimskie 93, 02-001 Warszawa

Na kopercie prosimy odnotować „Wniosek o wydanie PWZFz”

Rekomendujemy korzystanie z rejestrowanych przesyłek poleconych, aby mieli Państwo pewność, iż dokumenty dotarły do Izby.

Przed wysłaniem dokumentów do KIF prosimy o sprawdzenie czy:

 1. wygenerowany i wydrukowany po rejestracji wniosek został podpisany we wszystkich wskazanych miejscach (jeżeli podczas rejestracji popełniono błąd, należy go odręcznie poprawić na wydrukowanym wniosku i parafować dokonaną zmianę),
 2. do wniosku zostały dołączone wszystkie wymagane dokumenty,
 3. nie brakuje dyplomu potwierdzającego wykształcenie, np. dyplomu licencjata lub technika, w przypadku ukończenia studiów magisterskich II stopnia (uzupełniających),
 4. z przesłanych dokumentów jasno wynika jakie studia zostały ukończone (w przypadku studiów magisterskich jednolitych na dyplomie zazwyczaj znajduje się taka informacja, gdyby jej nie było prosimy o dołączenie do dokumentów oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii suplementu lub wykazu z indeksu),
 5. odpisy dyplomów są oryginalne, czy są to kopie z poświadczeniem notarialnym,
 6. na dyplomach są widoczne pieczęcie uczelni oraz osób podpisujących dyplomy, w szczególności tzw. pieczęcie suche, które zazwyczaj nie są widoczne na kopii dokumentu, w takim przypadku notariusz powinien zaświadczyć, że na oryginale dokumentu pieczęcie znajdują się,
 7. na dyplomach znajdują się wszystkie podpisy (podpis posiadacza nazwiskiem aktualnym w dniu wydania dyplomu oraz uzyskania tytułu),
 8. na wszystkich dokumentach widnieje to samo imię i nazwisko, w przypadku różnic należy dołączyć skrócony odpis aktu małżeństwa, lub dokument potwierdzający zmianę nazwiska,
 9. zdjęcie jest prawidłowe (format 35×45 mm – jak do dowodu osobistego).
  Wymogi dotyczące zdjęcia do dowodu osobistego