Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego na stronie https://kif.info.pl/rejestracja/, należy wydrukować wygenerowany wniosek, podpisać we wszystkich wskazanych miejscach oraz wysłać do Biura Krajowej Izby Fizjoterapeutów, na adres:

Krajowa Izba Fizjoterapeutów, al. Jerozolimskie 93, 02-001 Warszawa
Na kopercie prosimy o adnotację „Wniosek o wydanie PWZF”.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające podane informacje; w szczególności:

  • Oryginały lub odpisy lub poświadczone notarialnie kopie oryginałów lub odpisów wydanych w języku polskim wszystkich dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie (dyplom technika, licencjata, magistra, specjalizacji).
  • Zdjęcie w formacie 35×45 mm
    Wymogi dotyczące zdjęcia do dowodu osobistego
  • Jeśli na dyplomach widnieją inne nazwiska niż obecnie jest używane, do wniosku należy dołączyć skrócony odpis aktu małżeństwa.
  • Potwierdzenie dokonania opłaty w wysokości 100 zł na wskazany we wniosku indywidualny numer konta. W tytule przelewu wystarczy wpisać swoje imię, nazwisko oraz czego dotyczy płatność np. “Jan Kowalski, opłata za wydanie pwz”.

Po zakończeniu rejestracji zostanie wygenerowana szczegółowa instrukcja dotycząca wymaganych dokumentów, która zawierać będzie powyższe informacje.

Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedzią na pytanie „Na jakie rzeczy należy zwrócić szczególną uwagę podczas kompletowania dokumentów przed wysłaniem ich do KIF?”

Ważny komunikat w sprawie dokumentów niezbędnych do uzyskania PWZFz

Z uwagi na powstałe wątpliwości dotyczące dokumentów, które należy składać do KIF celem otrzymania PWZFz przypominamy, że JEDYNYM dokumentem potwierdzającym posiadane wykształcenie (dyplom technika, licencjata, magistra, specjalizacji) jest notarialnie potwierdzona kopia (za zgodność z oryginałem) lub odpis lub oryginał dyplomu. Kopia poświadczona notarialnie może dotyczyć zarówno oryginału jak i odpisu dyplomu. Osoby nieposiadające dyplomów określonych w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty nie mogą uzyskać PWZFz.

Z uwagi na powyższe informujemy, że dokument inny niż dyplom nie będzie rozpatrywany.