Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego na stronie https://kif.info.pl/rejestracja/, należy wydrukować wygenerowany wniosek, podpisać we wszystkich wskazanych miejscach oraz wysłać do Biura Krajowej Izby Fizjoterapeutów, na adres:

Krajowa Izba Fizjoterapeutów, Plac Stanisława Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa
Na kopercie prosimy o adnotację „Wniosek o wydanie PWZF”.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające podane informacje; w szczególności:

  • Oryginały lub odpisy lub poświadczone notarialnie kopie oryginałów lub odpisów wydanych w języku polskim wszystkich dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie (dyplom technika, licencjata, magistra, specjalizacji).
  • Zdjęcie w formacie 35×45 mm.
  • Jeśli na dyplomach widnieją inne nazwiska niż obecnie jest używane, do wniosku dołącza się zwykłą kserokopię skróconego odpisu aktu małżeństwa.
  • Potwierdzenie dokonania opłaty w wysokości 100 zł na wskazany we wniosku indywidualny numer konta. W tytule przelewu wystarczy wpisać swoje imię, nazwisko oraz czego dotyczy płatność np. “Jan Kowalski, opłata za wydanie pwz”.

Po zakończeniu rejestracji zostanie wygenerowana szczegółowa instrukcja dotycząca wymaganych dokumentów, która zawierać będzie powyższe informacje.

Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedzią na pytanie „Na jakie rzeczy należy zwrócić szczególną uwagę podczas kompletowania dokumentów przed wysłaniem ich do KIF?”

Tagi: jak wypełnić wniosek? jakie dokumenty należy wysłać? jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?