Nie. Do wniosku o przyznanie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów, o których mowa w art. 13 ust. 3 – oryginały lub notarialnie potwierdzoną kopię dyplomu technika, licencjata, magistra.