Wniosek o wydanie zaświadczenia o kwalifikacjach, jak każdy tego rodzaju dokument powinien być wypełniony drukowanymi literami, by był czytelny zwłaszcza w miejscach z danymi osobowymi, by nie było wątpliwości kogo wniosek dotyczy. Każde skreślenie powinno być parafowane przez Wnioskodawcę albo wniosek powinien być przepisany. Jeśli wniosek wymaga poprawienia, to należy wypełnić go na nowo, chyba że dana poprawka może być dopisana bez skreśleń.