Jeśli w przeciągu 10 dni od daty doręczenia wezwania przez KIF Wnioskodawcy do uzupełnienia brakujących dokumentów, Wnioskodawca nie dośle ich do KIF (liczy się data otrzymania dokumentów przez KIF), wówczas KIF pozostawia sprawę bez rozpoznania.