Zaświadczenie o posiadanych kwalifikacjach zawodowych wygasa w momencie:

  • śmierci;
  • zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu;
  • prawomocnego orzeczenia przez sąd dyscyplinarny zakazu wykonywania zawodu;
  • utraty pełnej zdolności do czynności prawnych.