Gdy wnioskodawca posiada jedynie dyplom technika fizjoterapii, wówczas do zaświadczenia o kwalifikacjach dodawany jest aneks mówiący o równym traktowaniu kwalifikacji w UE. Tytuł technika fizjoterapii jest równoważny z licencjatem w zakresie fizjoterapii uzyskanym w Polsce.