Data ostatniej aktualizacji:

Posiadam tytuł licencjata, czy jeśli zdobędę tytuł magistra będę musiał płacić drugi raz za wydanie prawa do wykonywania zawodu ?

Nie, opłata o wydanie prawa do wykonywania zawodu jest jednorazowa. Po uzyskaniu tytułu magistra będzie jedynie konieczność zgłoszenia tego faktu do Izby, celem aktualizacji danych.

Zgodnie z art. 32 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty osoby wpisane do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów mają obowiązek zgłaszania zmian danych w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę zmiany.

Zmiany należy dokonać poprzez wypełnienie wniosku o zmianę danych w KRF, który jest dostępny na poniższej stronie KIF www.kif.info.pl/wnioski-do-krf

W przypadku zmiany imienia/nazwiska lub tytułu zawodowego, do wniosku należy dołączyć:
1.   kopię dokumentu potwierdzającego zmianę imienia/nazwiska, np. odpis skrócony aktu małżeństwa,
2. odpis lub poświadczoną notarialnie kopię dyplomu potwierdzającego zmianę tytułu zawodowego/stopnia naukowego.