Zgodnie z art. 32 Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty osoby wpisane do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów mają obowiązek zgłaszania zmian danych w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę zmiany.

I. Zmiany należy dokonać poprzez wypełnienie wniosku o zmianę danych w KRF, który jest dostępny na poniższej stronie KIF kif.info.pl/wnioski-do-krf/

Do wniosku należy dołączyć:

  1. kopię dokumentu potwierdzającego zmianę imienia/nazwiska (prosimy o nie przesyłanie kopii dowodów osobistych, właściwym dokumentem jest np. odpis skrócony aktu małżeństwa),
  2. odpis lub poświadczoną notarialnie kopię dyplomu potwierdzającego zmianę tytułu zawodowego/stopnia naukowego.

Dokumenty należy przesłać na adres:

Krajowa Izba Fizjoterapeutów, Plac Stanisława Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa

Na kopercie prosimy odnotować „Wniosek o zmianę danych w KRF”

II. Zmiany w zakresie adresu głównego, korespondencyjnego, miejsca pracy lub stopnia naukowego można wprowadzić elektronicznie w Portalu Fizjoterapeuty.

III. W celu zmiany w zakresie adresu e-mail, telefonu komórkowego należy skontaktować się z Działem Obsługi Fizjoterapeutów pod adresem rejestracja@kif.info.pl

UWAGA
Zgodnie z art. 32 Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty osoby wpisane do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów mają obowiązek zgłaszania zmian danych w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę zmiany.