Zgodnie z art. 32 Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty osoby wpisane do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów mają obowiązek zgłaszania zmian danych w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę zmiany.

I. Zmiany należy dokonać poprzez wypełnienie wniosku o zmianę danych w KRF, który jest dostępny na poniższej stronie KIF kif.info.pl/wnioski-do-krf/

Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający zmianę w przypadku:

  1. zmiany imienia/nazwiska: kserokopia urzędowego dokumentu potwierdzającego zmianę imienia/nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa).
    Jednocześnie informujemy, że nie gromadzimy kserokopii/skanów dokumentów tożsamości. Przesłana kopia/skan dokumentu tożsamości zostanie niezwłocznie usunięta.
  2. zmiany tytułu zawodowego, tytułu specjalisty: notarialnie potwierdzoną kopie (za zgodność z oryginałem) lub odpis lub oryginał dyplomu. Kopia poświadczona notarialnie może dotyczyć zarówno oryginału jak i odpisu dyplomu.
  1. zmiany tytułu naukowego, stopnia naukowego: notarialnie potwierdzoną kopie (za zgodność z oryginałem) lub odpis lub oryginał dyplomu/zaświadczenia. Kopia poświadczona notarialnie może dotyczyć zarówno oryginału jak i odpisu dyplomu/zaświadczenia.

II. Dane w postaci miejsca zatrudnienia, adresu głównego, korespondencyjnego można aktualizować za pośrednictwem elektronicznego wniosku o aktualizację danych w KRF. Wniosek elektroniczny, należy wypełnić i złożyć w Portalu Fizjoterapeuty portal.kif.info.pl Przed złożeniem wniosku należy dokonać rejestracji postępując zgodnie z instrukcją dostępną na poniższej stronie https://www.youtube.com/watch?v=dQTcDNZ1j_I&feature=youtu.be

III. W celu zmiany w zakresie adresu e-mail, telefonu komórkowego należy skontaktować się z Działem Obsługi Fizjoterapeutów pod adresem rejestracja@kif.info.pl

Dokumenty należy przesłać na adres:

Krajowa Izba Fizjoterapeutów, al. Jerozolimskie 93, 02-001 Warszawa

Na kopercie prosimy odnotować „Wniosek o zmianę danych w KRF”

UWAGA!

Aktualizacja danych w RPWDL

W przypadku, gdy mają Państwo zarejestrowaną praktykę fizjoterapeutyczną lub podmiot leczniczy należy pamiętać o aktualizacji danych w RPWDL, której należy dokonać wnioskiem o zmianę wpisu w rejestrze.  Dowiedz się jak dokonać zmiany > SPRAWDŹ TUTAJ