Przed wysłaniem dokumentów do KIF prosimy o sprawdzenie czy:

  1. wygenerowany i wydrukowany po rejestracji 3 stronicowy wniosek został podpisany we wszystkich wskazanych miejscach, z uwzględnieniem miejscowości i daty (jeżeli podczas rejestracji popełniono błąd, należy go odręcznie poprawić na wydrukowanym wniosku i parafować dokonaną zmianę),
  2. do wniosku zostały dołączone wszystkie wymagane dokumenty,
  3. nie brakuje dyplomu potwierdzającego wykształcenie, np. dyplomu licencjata lub technika, w przypadku ukończenia studiów magisterskich II stopnia (uzupełniających),
  4. odpisy dyplomów są wydane w języku polskim oraz czy są oryginalne, lub czy są to kopie z poświadczeniem notarialnym,
  5. na dyplomach są widoczne pieczęcie uczelni oraz osób podpisujących dyplomy, w szczególności tzw. pieczęcie suche, które zazwyczaj nie są widoczne na kopii dokumentu, w takim przypadku notariusz powinien zaświadczyć, że na oryginale dokumentu pieczęcie znajdują się,
  6. na dyplomach znajdują się wszystkie podpisy (podpis posiadacza nazwiskiem aktualnym w dniu wydania dyplomu oraz uzyskania tytułu),
  7. na wszystkich dokumentach widnieje to samo imię i nazwisko, w przypadku różnic należy dołączyć skrócony odpis aktu małżeństwa,
  8. zdjęcie jest prawidłowe (format 35×45 mm).
    Wymogi dotyczące zdjęcia do dowodu osobistego

Tagi: jak wypełnić wniosek? jakie dokumenty należy wysłać? jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

Ważny komunikat w sprawie dokumentów niezbędnych do uzyskania PWZFz

Z uwagi na powstałe wątpliwości dotyczące dokumentów, które należy składać do KIF celem otrzymania PWZFz przypominamy, że JEDYNYM dokumentem potwierdzającym posiadane wykształcenie (dyplom technika, licencjata, magistra, specjalizacji) jest notarialnie potwierdzona kopia (za zgodność z oryginałem) lub odpis lub oryginał dyplomu. Kopia poświadczona notarialnie może dotyczyć zarówno oryginału jak i odpisu dyplomu. Osoby nieposiadające dyplomów określonych w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty nie mogą uzyskać PWZFz.

Z uwagi na powyższe informujemy, że dokument inny niż dyplom nie będzie rozpatrywany.