Czy możliwe jest założenie działalności gospodarczej z tytułem magistra/licencjata fizjoterapii, po wejściu w życie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty?

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że na mocy ustawy nowelizującej, z upływem dnia 31 października 2019 r. fizjoterapeuta może udzielać świadczeń z zakresu fizjoterapii w ramach działalności leczniczej wyłącznie jako:

  1. podmiot leczniczy, lub
  2. praktyka zawodowa.

Możliwość rejestracji indywidualnej praktyki fizjoterapeutycznej pojawiła się wraz z dniem 1 kwietnia 2019 r. Wpisu należy dokonać kierując się wskazówkami na stronie: https://pomoc.kif.info.pl/rejestr-praktyk-zawodowych-fizjoterapeutow-jak-dokonac-wpisu/

Jednocześnie należy zaznaczyć, że ustawa o zawodzie fizjoterapeuty nie wprowadza ograniczeń w odniesieniu do tego, kto może założyć działalność gospodarczą – ustawowe ograniczenia dotyczą formy prowadzenia działalności oraz zakresu udzielanych świadczeń.

Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw w art. 4 ust. 4a wprowadziła zapis, zgodnie z którym fizjoterapeuta nieposiadający okresu doświadczenia w zawodzie określonego w art. 4 ust. 4 pkt 2-4 ustawy (a więc 3-letniego okresu doświadczenia w zawodzie w przypadku magistra fizjoterapii, a 6-letniego okresu doświadczenia w przypadku licencjata/technika), może udzielać świadczeń zdrowotnych w zakresie wynikającym z posiadanego tytułu zawodowego, wyłącznie na podstawie skierowania lekarza albo innego fizjoterapeuty posiadającego prawo samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii.

Należy jednak zaznaczyć, że w odróżnieniu od magistra fizjoterapii, licencjat oraz technik – nawet ten posiadający wymagany okres doświadczenia – nie może kwalifikować do fizykoterapii i kinezyterapii oraz udzielać świadczeń zdrowotnych określonych w ust. 2 pkt 5 i 9 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty (tzn.: zlecać wyrobów medycznych, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1844) oraz wydawać opinii i orzeczeń odnośnie do stanu funkcjonalnego osób poddawanych fizjoterapii oraz przebiegu procesu fizjoterapii).

Szczegółowy wykaz czynności zawodowych fizjoterapeuty w ramach poszczególnych zadań zawodowych i odpowiadający im poziom wykształcenia, niezbędny do ich wykonywania reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego wykazu czynności zawodowych fizjoterapeuty, które znajduje się na poniższej stronie: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001319/O/D20181319.pdf

Czy możliwe jest założenie działalności gospodarczej bezpośrednio po ukończeniu studiów magisterskich/licencjackich na kierunku fizjoterapia, nie posiadając doświadczenia w zawodzie?

Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty nie wprowadza ograniczeń w odniesieniu do tego, kto może założyć działalność gospodarczą – ustawowe ograniczenia dotyczą formy prowadzenia działalności oraz zakresu udzielanych świadczeń. Należy jednak zaznaczyć, że udzielać świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii może tylko fizjoterapeuta posiadający prawo wykonywania zawodu, stwierdzone przez Krajową Radę Fizjoterapeutów. Świadczeń tych nie można więc udzielać bez posiadania wpisu do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów.

Zgodnie z art. 4 ust. 4 pkt 2 i 3 ustawy, świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii udziela samodzielnie magister albo licencjat fizjoterapii, którzy ukończyli studia rozpoczęte przed dniem wejścia w życie ustawy posiadający odpowiednio co najmniej 3- albo 6-letnie „doświadczenie w zawodzie fizjoterapeuty”. Staże i praktyki odbyte w trakcie kształcenia nie zaliczają się do doświadczenia w zawodzie.

Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw w art. 4 ust. 4a wprowadziła zapis, zgodnie z którym fizjoterapeuta nieposiadający okresu doświadczenia w zawodzie określonego w art. 4 ust. 4 pkt 2-4 ustawy (a więc 3-letniego okresu doświadczenia w zawodzie w przypadku magistra fizjoterapii, a 6-letniego okresu doświadczenia w przypadku licencjata/technika), może udzielać świadczeń zdrowotnych w zakresie wynikającym z posiadanego tytułu zawodowego, wyłącznie na podstawie skierowania lekarza albo innego fizjoterapeuty posiadającego prawo samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii.  

Jednakże nie ma formalnego zakazu założenia działalności gospodarczej bez doświadczenia w zawodzie. Działalność gospodarcza ta musi być jednak prowadzona, pod warunkiem przestrzegania ograniczeń w zakresie samodzielnego udzielania świadczeń. Jeśli nie ma spełnionego wymogu doświadczenia zawodowego, to powinna być ona dostosowana poprzez zapewnienie współpracy z fizjoterapeutą posiadającym odpowiednie doświadczenie zawodowe.

Czy możliwe jest założenie działalności gospodarczej w przypadku posiadania tytułu technika fizjoterapii oraz długiego stażu pracy?

Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty nie wprowadza ograniczeń w odniesieniu do tego, kto może założyć działalność gospodarczą – ustawowe ograniczenia dotyczą formy prowadzenia działalności oraz zakresu udzielanych świadczeń.

Fizjoterapeuta z tytułem technika posiadający co najmniej 6-letnie doświadczenie w zawodzie jest ograniczony w samodzielnym udzielaniu  świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii wyłącznie przepisem art. 4 ust. 5 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, z którego wynika, że nie może on:

  1. kwalifikować do fizykoterapii i kinezyterapii,
  2. zlecać wyrobów medycznych w ramach przepisów o refundacji,
  3. wydawać opinii orzeczeń odnośnie stanu funkcjonalnego osób poddawanych fizjoterapii oraz przebiegu procesu fizjoterapii.

Technik fizjoterapii z odpowiednim stażem może udzielać samodzielnie wszystkich innych świadczeń z zakresu fizjoterapii. Szczegółowy wykaz czynności zawodowych fizjoterapeuty w ramach poszczególnych zadań zawodowych i odpowiadający im poziom wykształcenia, niezbędny do ich wykonywania reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego wykazu czynności zawodowych fizjoterapeuty.

Brak jest przepisów precyzujących zakres pojęcia doświadczenia w zawodzie. Należy jednak uznać, że dotyczy ono każdej formy działalności związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii.