Praca na umowę zlecenie

Czy forma zatrudnienia na umowę zlecenie będzie zaliczana do stażu zawodowego?

Brak jest przepisów precyzujących zakres pojęcia doświadczenia (stażu) w zawodzie lub wymiaru czasu pracy zaliczanego do okresu wykonywania zawodu. Przyjmuje się, że okres ten dotyczy każdej formy wykonywania zawodu, niezależnie od podstawy prawnej udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii, w tym pracy na podstawie umowy zlecenia. Przepisy nie określają dolnej granicy wymiaru czasowego zaliczanego do tego okresu.

Okresu urlopu macierzyńskiego

Okres ciąży oraz urlopu macierzyńskiego są okresami, w których nie podejmowana jest aktywność zawodowa. Czy w okresie 5 lat można stracić prawo do wykonywania zawodu? Czy okres urlopu macierzyńskiego można zaliczyć do stażu zawodowego?

Kwestie te nie są obecnie jednoznacznie uregulowane w ustawie o zawodzie fizjoterapeuty. Ustawa mówi o okresie, w którym fizjoterapeuta nie wykonuje zawodu. Należy przyjąć, że okres niewykonywania zawodu liczy się od rozwiązania umowy o pracę; wygaśnięcia stosunku służbowego albo wygaśnięcia umowy cywilnoprawnej na podstawie których fizjoterapeuta wykonuje zawód. Ciąża i macierzyństwo, trwające w czasie wskazanych stosunków prawnych nie są więc okresem niewykonywania zawodu.

Staż i praktyki studenckie

Czy staż i praktyki podczas studiów wliczają się w staż zawodowy?

Staże i praktyki odbyte w trakcie kształcenia nie zaliczają się do doświadczenia w zawodzie.

Doświadczenie zawodowe uzyskane poza granicami Polski 

Czy praca na stanowisku fizjoterapeuty/asystenta fizjoterapeuty, podejmowana poza granicami kraju będzie zaliczana do stażu pracy w Polsce, w przypadku powrotu do kraju i chęci samodzielnego udzielania świadczeń z zakresu fizjoterapii? 

Co do zasady wykonywanie zawodu poza granicami Polski należy zaliczyć do wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Należy jednak podkreślić, że w świetle ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, w konkretnym stanie  faktycznym staż zawodowy może być liczony od dnia uzyskania prawa wykonywania zawodu (wpisania do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów).

Praca w sklepie z zaopatrzeniem ortopedycznym

Jak ma się ustawa o zawodzie fizjoterapeuty do pracy w sklepie z zaopatrzeniem medycznym/ortopedycznym i dobieranie sprzętu dla pacjentów ortopedycznych?

Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty wykonywanie zawodu fizjoterapeuty polega na udzielania świadczeń zdrowotnych polegających, w szczególności na dobieraniu dla potrzeb pacjentów wyrobów medycznych. Jeżeli więc czynności wykonywane w zakresie art. 4 ust. 2 pkt 6 wykonywane są w ramach podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, to należy te czynności uznać za wykonywanie zawodu fizjoterapeuty. Dodatkowo za taką interpretacją przemawia, że brak jest przepisów precyzujących zakres pojęcia “doświadczenia w zawodzie fizjoterapeuty”.  Należy w związku z tym uznać, że dotyczy ono każdej formy działalności związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii. Tym bardziej, że do dnia wejścia w życie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty zawód ten nie  posiadał statusu samodzielnego zawodu medycznego i nie było określonych wymogów miejsca i długości okresu wykonywania zawodu dla utrzymania statusu fizjoterapeuty.

W związku z powyższym o ile zachodzą przesłanki określone powyżej, praca w sklepie ortopedycznym powinna być zaliczona do okresu doświadczenia zawodowego fizjoterapeuty.

Praca w sklepie z zaopatrzeniem ortopedycznym a staż pracy

Czy po upływie 5 lat pracy na stanowisku fizjoterapeuta-sprzedawca w sklepie medycznym i regularnym opłacaniu składek, muszę odbyć 6-miesięczne przeszkolenie w razie chęci podjęcia pracy w podmiocie leczniczym

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty wykonywanie zawodu fizjoterapeuty polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Udzielanie świadczeń zdrowotnych następuje w ramach działalności leczniczej, którą mogą prowadzić wyłącznie podmioty wykonujące działalność leczniczą.

art. 4 ust. 2.: Wykonywanie zawodu fizjoterapeuty polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności na:

1) diagnostyce funkcjonalnej pacjenta;

2) kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu fizykoterapii;

3) kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu kinezyterapii;

4) kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu masażu;

5) zlecaniu wyrobów medycznych, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 345, 1830 i 1991);

6) dobieraniu do potrzeb pacjenta wyrobów medycznych;

7) nauczaniu pacjentów posługiwania się wyrobami medycznymi;

8) prowadzeniu działalności fizjoprofilaktycznej, polegającej na popularyzowaniu zachowań prozdrowotnych oraz kształtowaniu i podtrzymywaniu sprawności i wydolności osób w rożnym wieku w celu zapobiegania niepełnosprawności;

9) wydawaniu opinii i orzeczeń odnośnie do stanu funkcjonalnego osób poddawanych fizjoterapii oraz przebiegu procesu fizjoterapii;

10) nauczaniu pacjentów mechanizmów kompensacyjnych i adaptacji do zmienionego potencjału funkcji ciała i aktywności.

Inne przypadki traktowane na równi z wykonywaniem zawodu określa art. 4 ust.5.

Jeśli więc zatrudnienie nie spełnia tych warunków to rzeczywiście następują przerwy w wykonywaniu zawodu, z którymi wiąże się konieczność odbycia przeszkolenia w trybie określonym w art. 11 ustawy.

Praca w Domach Pomocy Społecznej

Czy praca w DPS jest wykonywaniem zawodu fizjoterapeuty?

Zgodnie z art.4 ust. 2 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty wykonywanie zawodu fizjoterapeuty polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Z kolei ustawa z dnia 25 kwietnia 2011 r.  o działalności leczniczej wskazuje, że udzielanie świadczeń zdrowotnych następuje w ramach podmiotu leczniczego. Domy Pomocy Społecznej nie posiadają takiego statusu i z racji tego zatrudnienie fizjoterapeuty w Domu Pomoc Społecznej nie może być traktowane jako wykonywanie zawodu.

Organy Krajowej Izby Fizjoterapeutów dostrzegają problem fizjoterapeutów zatrudnionych na stanowiskach niezwiązanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w ramach działalności leczniczej i będą podejmować działania w celu uwzględnienia specyfiki ich pracy, tak aby do stażu zawodowego zaliczały się wszystkie okresy na stanowiskach, związanych z faktycznym wykonywaniem czynności zawodowych.

Katalog świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez fizjoterapeutę na danym stanowisku pracy zależy od zakresu obowiązków związanych z tym stanowiskiem, z tym zastrzeżeniem, że fizjoterapeuta musi posiadać uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych w granicach określonych w art. 4 ust. 4 i 5, które uzależniają to od tytułu i doświadczenia zawodowego. Zakres obowiązków fizjoterapeuty nie musi zawierać całego katalogu świadczeń z art. 4 ust. 2.

Praca w placówce oświatowej

Praca w szkole specjalnej  na stanowisku nauczyciel, posiadając tytuł magistra fizjoterapii i faktyczne prowadzenie w  szkole zajęć z zakresu fizjoterapii Czy w takiej sytuacji związku z wejściem w życie nowej ustawy traci się prawo do wykonywania zawodu po 5 latach z racji zatrudniona na stanowisku nauczyciel, a nie fizjoterapeuta ?

W obecnym stanie prawnym, z wnioskiem o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty można wystąpić w każdym czasie, jeśli spełnia się warunki określone w art. 13 ust. 1 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, w szczególności dotyczące posiadanych kwalifikacji. Termin pięcioletni powodujący utratę prawa wykonywania zawodu należy liczyć od dnia uzyskania prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty według nowych przepisów. Jeżeli więc, nie zostanie ono przyznane, to nie można stracić prawa wykonywania zawodu po pięciu latach w związku z wejściem w życie ustawy, będąc zatrudnioną na stanowisku nauczyciela.

Uprzejmie informujemy, że Krajowa Rada Fizjoterapeutów prowadzi obecnie prace w celu doprecyzowania przepisów określających okresy wykonywania zawodu w kierunku uwzględnienia stanowisk pracy, których zajmowanie powinno być uznane za wykonywanie lub równorzędne z wykonywaniem zawodu fizjoterapeuty, a także zrównanie ich uprawnień z fizjoterapeutami udzielającymi świadczeń zdrowotnych.