Praca na umowę zlecenie

Czy forma zatrudnienia na umowę zlecenie będzie zaliczana do stażu zawodowego?

Art. 4 ust. 6 pkt 3 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty w brzmieniu od 1 kwietnia 2019 r. stanowi, że fizjoterapeuta może wykonywać zawód również na podstawie umowy cywilnoprawnej. Tak więc okres wykonywania zawodu na podstawie umowy zlecenie wliczany będzie do stażu w zawodzie.

Okresy urlopu macierzyńskiego

Okres ciąży oraz urlopu macierzyńskiego są okresami, w których nie podejmowana jest aktywność zawodowa. Czy w okresie 5 lat można stracić prawo do wykonywania zawodu? Czy okres urlopu macierzyńskiego można zaliczyć do stażu zawodowego?

Pojęcie „wykonywania zawodu” odnosi się do faktycznych czynności zawodowych wykonywanych przez fizjoterapeutę w formach określonych w art. 4 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. W przypadku urlopu macierzyńskiego mamy do czynienia z sytuacją usprawiedliwionej nieobecności w pracy, a więc brakiem wykonywania czynności zawodowych. Jakkolwiek okres przebywania na urlopie macierzyńskim wlicza się do okresów, od których zależą uprawnienia pracownicze, tak nie powinien być wliczany do okresu doświadczenia zawodowego.

Obecnie, wobec braku innych, wewnętrznych regulacji zawierających odmienną interpretację, okres przebywania na urlopie macierzyńskim stanowi przerwę w wykonywaniu zawodu, jeżeli faktycznie nie są wykonywane czynności zawodowe. Zgodnie natomiast z art. 11 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty przerwa trwająca dłużej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat powoduje konieczność odbycia przez fizjoterapeutę przeszkolenia, przed powrotem do pracy zawodowej. Nie powoduje utraty prawa wykonywania zawodu. Należy jednak podkreślić, że okres przerwy można najwcześniej liczyć od momentu wejścia w życie ww. ustawy, czyli od dnia 31 maja 2016 r., gdyż prawo nie może działać wstecz.

Staż i praktyki studenckie

Czy staż i praktyki podczas studiów wliczają się w staż zawodowy?

Staże i praktyki odbyte w trakcie kształcenia nie zaliczają się do doświadczenia w zawodzie.

Doświadczenie zawodowe uzyskane poza granicami Polski

Czy praca na stanowisku fizjoterapeuty/asystenta fizjoterapeuty, podejmowana poza granicami kraju będzie zaliczana do stażu pracy w Polsce, w przypadku powrotu do kraju i chęci samodzielnego udzielania świadczeń z zakresu fizjoterapii?

Co do zasady wykonywanie zawodu poza granicami Polski należy zaliczyć do wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Można przyjąć, że do odpowiedniej dokumentacji takiej pracy konieczne będzie zaświadczenie o okresie zatrudnienia na stanowisku fizjoterapeuty wystawione przez pracodawcę lub inny dokument potwierdzający wykonywanie zawodu fizjoterapeuty oraz dokument potwierdzający uznanie kwalifikacji w zawodzie fizjoterapeuty w danym państwie.

Czy wolontariat po studiach liczy się do stażu zawodowego?

Z art. 4 ust. 6 pkt 4 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty w brzmieniu nadanym przez ustawę nowelizującą wynika expressis verbis, że fizjoterapeuta może wykonywać zawód również w ramach wolontariatu. A więc jak najbardziej wolontariat po studiach liczy się do stażu zawodowego.